Logo Hlavná stránka
Základné údaje
Obchodné meno / Meno a priezvisko*
IČO*
Registrácia (kým, oddiel, vložka, atd.) *
DIČ*
Platca DPH* Áno
  Nie
Sídlo resp. Miesto podnikania (fakturačná adresa)
Ulica a číslo *
Obec *
PSČ *
Adresa webového sídla
Email *
Štát
Kontaktná adresa (adresa pre doručovanie pošty)
Ulica a číslo *
Obec *
PSČ *
Štát
Bankový účet/kód banky *
- /
Rola subjektu**      
 EEZ D/N:  Klient BaA:  Klient obaly:  Klient neobalové výrobky:
 Spätný zber:  Spätný odber:  Zber:  Mesto / Obec:
 Špedícia:  Preprava:  Spracovanie:  Zhodnocovanie:
 Klient pneumatiky:
Štatutárny zástupca 1* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil **
 
Miesto trvalého pobytu ***
Štatutárny zástupca 2* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky)**
Fax
Email *
Mobil**
 
Miesto trvalého pobytu ***
Splnomocnená osoba na výkon štatutárneho orgánu* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky)
Fax
Email
Mobil
 
Miesto trvalého pobytu ***
Osoba zodpovedná za platobný styk
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za vecné nakladanie s odpadom
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za prepravu alebo špediciu
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za elektrozariadenia (EEZ)
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za Obaly
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za batérie a akumulátory (BaA)
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za neobalové výrobky
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za pneumatiky
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Kategórie elektrozariadení uvadzané na trh SR **
Elektrozariadenia z domácností
1a . Zariadenia na tepelnú výmenu (pre domácnosti)
2a . Obrazovky, monitory a zariadenia s povrchom obrazovky väčším ako 100 cm2 (pre domácnosti)
3a . Svetelné zdroj e s obsahom ortuti (pre domácnosti)
3b . LED zdroje (pre domácnosti)
3c . Ostatné svetelné zdroje (pre domácnosti)
4a . Veľké elektrozariadenia (pre domácnosti) – s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm vrátane
4c . Fotovoltaické panely (pre domácnosti)
5a . Malé elektrozariadenia (pre domácnosti) – žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
6a . Malé IT a telekomunikačné zariadenia (pre domácnosti) - žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
6b . Mobilné telefónne prístroje
Elektrozariadenia mimo domácnosť
1b . Zariadenia na tepelnú výmenu (mimo domácnosti)
2b . Obrazovky, monitory a zariadenia s povrchom obrazovky väčším ako 100 cm2 (mimo domácnosti)
3d . Svetelné zdroje s obsahom ortuti (mimo domácnosti)
3e . LED zdroje (mimo domácnosti)
3f . Ostatné svetelné zdroje (mimo domácnosti)
4b . Veľké elektrozariadenia (mimo domácnosti) – s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm vrátane
4d . Fotovoltaické panely (mimo domácnosti)
5b . Malé elektrozariadenia (mimo domácnosti) – žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
6c . Malé IT a telekomunikačné zariadenia (mimo domácnosti) - žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
Registračné číslo
Typy obalov uvadzané na trh SR **
1. Plasty
2. Papier a lepenka
3. Kompozity (Viacvrstvové kombinované mateiály)
4. Sklo
5. Kovy - oceľ
6. Kovy - hliník
7. Drevo
8. Plasty bez PET
9. Plasty (PET)
10. Papier a lepenka
11. VKM (viacvrstvové kombinované materiály)
12. Sklo
13. Kovy - oceľ
14. Kovy - hliník
15. Drevo
Spôsob informovania spotrebiteľov o zbere odpadov z obalov
Informačná tabuľa v mieste prevádzky Nie Áno
Iný spôsob informovania: (v prípade, že nie je umiestnená informačná tabuľa v mieste prevádzky alebo je zabezpečený aj ďalší spôsob informovania spotrebiteľov)
Registračné číslo
Typy batérií a akumulátorov uvádzané na trh SR - samostatne predávané (volné) **
1. Prenosné
2. Automobilové
3. Priemyselné
Typy batérií a akumulátorov uvádzané na trh SR - zabudované, pribalené (v, pri prístrojoch a zariadeniach) **
1. Prenosné
2. Automobilové
3. Priemyselné
Registračné číslo
Typy neobalových výrobkov uvádzaných na trh SR **
1. Plasty
2. Papier a lepenka
3. Sklo
4. Kompozity(viacvrstvové kombinované materiály)
5. Oleje
Miestne príslušný úrad životného prostredia *
Iné dôležité údaje a skutočnosti

* - povinné pole
** - povinné aspoň jedno pole
*** - povinné pole v prípade vyznačenia akejkoľvek role subjektu "klient"
SÚHLAS so spracovaním osobných údajov    Správne a kompletne vyplnený formulár vytlačený po stlačení tlačítka "Zapísať" na predvolenej tlačiarni podpíšte oprávnenou osobou, opečiatkujte a zašlite poštou na adresu: SLOVMAS, a. s., Na paši 4, 821 02 Bratislava alebo naskenované e-mailom na adresu: slovmas@slovmas.sk.

 
Úvodná stránka
Private zone
Name
Password
 
 
Register
 
 
© Copyright 2012 SLOVMAS, Inc. All rights reserved.