• Zdravé životné prostredie

    pre budúce generácie

    Ponúkame spoluprácu občanom, mestám a obciam, subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve. Sme autorizovaná OZV.

  • Nakladanie s odpadom

    v súlade s prírodou

    Povinným osobám (výrobcom a dovozcom) poskytujeme komplexný servis pri plnení si povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. Sme autorizovaná OZV.

SME

organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV) založená a ovládaná výhradne povinnými osobami

povinnosti týkajúce sa vyhradených výrobkov: pneumatiky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory

komplexné činnosti a služby pre splnenie povinností týkajúcich sa tzv. rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV)

Informačný servis

15 rokov pre životné prostredie