Logo Hlavná stránka

Ponuka služieb OZV

Cieľom spoločnosti SLOVMAS a. s. ako tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) je ponúknutie služieb výrobcom vyhradených výrobkov a ponúknutie následnej spolupráce ďalším subjektom (mestám a obciam, subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve (OH), občanom) pri čo najúčinnejšom a súčasne najefektívnejšom prevádzkovaní spoločného kolektívneho systému (materiálového spoločenstva) zabezpečujúceho spätný odber, odber, zber, prepravu, spracovávanie, zhodnocovanie (recykláciu) a environmentálne vhodné zneškodňovanie opotrebovaných pneumatík, elektroodpadu, odpadu z použitých batérií a akumulátorov, odpadu z obalov a neobalových výrobkov (obaly a neobalové výrobky sprostredkovaním u zmluvného autorizovaného partnera) tak, aby boli splnené všetky náležitosti slovenskej legislatívy i legislatívy EÚ.

Kolektívny systém nakladania s výrobkami a s odpadom z nich (materiálové spoločenstvo) zabezpečovaný spoločnosťou SLOVMAS, a. s. je otvorený pre všetky povinné osoby (výrobcov vyhradených výrobkov) v zmysle zákona o odpadoch v jeho platnom znení. Účasť v systéme nahrádza individuálne plnenie povinností so všetkými jeho dôsledkami. Kolektívny systém (materiálová spoločnosť) na základe zmluvy preberá povinnosti klienta vyplývajúce mu zo spomínaného zákona.

Ku každému nášmu klientovi pristupujeme individuálne s maximálnym ohľadom na jeho požiadavky, ktoré plníme tak, aby konečný výsledok našej spoločnej práce zodpovedal jeho predstavám a legislatívnym požiadavkám. Náš klient je dôležitým členom nášho tímu, je pravidelne informovaný o našej činnosti a má možnosť kedykoľvek vysloviť svoje pripomienky a nové návrhy.

V prípade záujmu o vstup do systému a o uzavretie zmluvy máte možnosť sa zaregistrovať priamo na našom webovom sídle, následne Vám zašleme zmluvu k podpisu. Ceny služieb nájdete v aktuálnom cenníku. Činnosť splnomocneného zástupcu je pre nie klientov odplatná, cena dohodou.

Zmena zmluvy s účinnosťou od 01.05.2017 sa týka len doby, na ktorú sa zmluva uzatvára (Čl. VIII, ods. 3) a je to zmena z dôvodu zosúladenia textu zmluvy s novelou zákona o odpadoch účinnou od 01.05.2017 (miesto doby neurčitej sa zmluva uzatvára na dobu určitú).


Súvisiace dokumenty:

Zmluva s klientom - účinná od 01.05.2017

Zmluva s klientom - účinná od 01.07.2016 do 30.04.2017

Zmluva s klientom - pôvodná

 

Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2009
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2010
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2011
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2012
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2013
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2014
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2015
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2016 - obdobie končiace 30.06.2016
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2016 - obdobie začínajúce od 01.07.2016
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2017
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2018
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2019

 

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.