Logo Hlavná stránka

Archív aktualít

18.03.2019

SLOVMAS, a. s.

so sídlom Na paši 4, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 946 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4846/B

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 18.03.2019 o 13,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-      Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-      Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-      Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-      Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2018, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2018 a Výročnej správy za rok 2018:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 6 programu – Zmena Rokovacieho poriadku Kontrolnej rady a doplnenie členov Kontrolnej rady:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 7 programu - Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2019


-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


31.01.2019

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. dňa 31.01.2019 zverejnila v zmysle §28 ods. 4 písm. z) zákona o odpadoch správu o činnosti OZV pre obaly za 4. štvrťrok 2018. S obsahom správy sa môžete zoznámiť TU.


31.10.2018

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. dňa 31.10.2018 zverejnila v zmysle §28 ods. 4 písm. z) zákona o odpadoch správu o činnosti OZV pre obaly za 3. štvrťrok 2018. S obsahom správy sa môžete zoznámiť TU.


31.07.2018

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. dňa 31.07.2018 zverejnila v zmysle §28 ods. 9 zákona o odpadoch správu o činnosti OZV za rok 2017. S textom správy sa môžete oboznámiť TU.


02.05.2018
Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky
 
Ako sme už informovali, podaním správnej žaloby na Krajskom súde v Bratislave sme spochybnili rozhodnutie Ministra životného prostredia SR ako druhostupňového orgánu, ktorým nám bola zrušená autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. Súd dňa 13. apríla 2018 rozhodol, že priznal žalobe vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Ministra životného prostredia SR č. 8675/2017-9.2(47/2017-rozkl.) zo dňa 15.11.2017 odkladný účinok, a to až do právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu vo veci samej. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná kasačná sťažnosť.
Celé rozhodnutie si môžete prečítať TU.
Toto podľa ustálenej právnej praxe znamená, že je potrebné považovať stav k 05.12.2017, kedy sme požiadali o odkladný účinok žaloby, za stav, ktorý sa musí v súčasnosti akceptovať, vrátane platnosti našej autorizácie pre obaly a neobalové výrobky. Súčasne sme vyzvali MŽP SR o úpravu zoznamu autorizovaných subjektov a o ďalšie potrebné kroky, ktoré sú v súvislosti s citovaným súdnym rozhodnutím povinní vykonať ako k spoločnosti SLOVMAS, a. s., tak aj k tretím stranám.
O ďalšom vývoji budeme priebežne informovať.
SLOVMAS, a. s.

30.04.2018

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. zverejnila správu o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 v zmysle §28 ods. 4 písm. z) zákona o odpadoch.


28.03.2018

SLOVMAS, a. s. ako OZV v riadnom termíne oznámila svojim klientom splnenie svojich povinností, oznámenie si môžete pozrieť TU.


16.03.2018

SLOVMAS, a. s.

so sídlom Na paši 4, Bratislava 821 02, Slovenská republika, IČO: 44 946 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4846/B

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.03.2018 o 13,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 a Výročnej správy za rok 2017:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 6 programu – Zmeny v orgánoch spoločnosti:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 7 programu – Prerokovanie a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a prerokovanie a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 8 programu - Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2018

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


28.11.2017

Vážený klient / obchodný partner,

 

 

pravdepodobne ste v posledných dňoch zaznamenali mediálnu informáciu, že OZV SLOVMAS, a. s. už nie je držiteľom autorizácie.

 

Uvedená informácia sa týka výhradne autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že táto záležitosť nie je po právnej stránke vysporiadaná a ďalej sa koná v zmysle platnej legislatívy (správne konanie, súdne konanie a trestnoprávne konanie).

 

Z Vašej strany v tejto chvíli nie sú potrebné žiadne kroky a prosíme Vás, aby ste nepodliehali „operatívnym“ ponukám konkurencie. O všetkých závažných skutočnostiach a vývoji situácie Vás budeme naďalej včas informovať.

 

Ak by ku strate autorizácie na obaly aj skutočne došlo, naša vzájomná zmluva o spolupráci rieši aj takúto situáciu (článok II, bod 3).

 

 

 

 

Ďakujeme.

 

SLOVMAS, a. s.


27.11.2017

Vážení klienti – výrobcovia pneumatík,

 

dovoľujeme si Vás informovať o novej povinnosti uvádzania nákladov na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík na daňovom doklade či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jej predaji“ (podľa §70 písm. g a §71 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.)

 

Informáciu si môžete pozrieť TU.


03.11.2017

Vážení klienti - výrobcovia obalov,

dovoľujeme si Vás informovať o novej evidenčnej a ohlasovacej povinnosti uvedenej vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 246/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 266/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Táto novela zaviedla povinnosť evidovať od 1.10.2017 množstvá plastových tašiek uvádzaných na trh SR.


Informáciu si môžete pozrieť TU.


18.10.2017

Vážené mesto, vážená obec,

e-mailom ste od nás obdržali, resp. v krátkom čase obdržíte text oznamu, týkajúci sa našej vzájomnej spolupráce v oblasti zberu separovaných zložiek komunálnych odpadov. Kompletnú verziu oznamu v podobe, ako ho dostanete v najbližších dňoch aj poštou, si môžete pozrieť TU.

Ďakujeme za pochopenie.

SLOVMAS, a. s.


03.10.2017

Vážení klienti - výrobcovia obalov a neobalových výrobkov,

e-mailom ste od nás obdržali, resp. v krátkom čase obdržíte text oznamu, týkajúci sa komodít obaly a neobalové výrobky. Kompletnú verziu oznamu v podobe, ako ho dostanete v najbližších dňoch aj poštou, si môžete pozrieť TU.

Ďakujeme za pochopenie.

SLOVMAS, a. s.


12.09.2017

Informačný plagát pre potreby informačnej kampane

OZV SLOVMAS, a. s. vydala a distribuuje do všetkých svojich zmluvných obcí informačné plagáty v rámci pravideľnej lokálnej informačnej kampane, plagáty budú umiestnené na rôznych výveskách v zmluvných obciach.

Plagát si môžete pozrieť TU.


 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.