Logo Hlavná stránka

Archív aktualít

31.07.2018

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. dňa 31.07.2018 zverejnila v zmysle §28 ods. 9 zákona o odpadoch správu o činnosti OZV za rok 2017. S textom správy sa môžete oboznámiť TU.


31.07.2018

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. dňa 31.07.2018 zverejnila v zmysle §28 ods. 4 písm. z) zákona o odpadoch správu o činnosti OZV pre obaly za 2. štvrťrok 2018. S obsahom správy sa môžete zoznámiť TU.


25.06.2018

SLOVMAS, a. s.

so sídlom Na paši 4, Bratislava 821 02, Slovenská republika, IČO: 44 946 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4846/B


VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.2018 o 11,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


Hlasovanie k bodu 2 programu – Zriadenie Kontrolnej rady:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 3 programu – Schválenie Rokovacieho poriadku Kontrolnej rady:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 4 programu – Voľba členov Kontrolnej rady:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


02.05.2018
Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky
 
Ako sme už informovali, podaním správnej žaloby na Krajskom súde v Bratislave sme spochybnili rozhodnutie Ministra životného prostredia SR ako druhostupňového orgánu, ktorým nám bola zrušená autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. Súd dňa 13. apríla 2018 rozhodol, že priznal žalobe vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Ministra životného prostredia SR č. 8675/2017-9.2(47/2017-rozkl.) zo dňa 15.11.2017 odkladný účinok, a to až do právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu vo veci samej. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná kasačná sťažnosť.
Celé rozhodnutie si môžete prečítať TU.
Toto podľa ustálenej právnej praxe znamená, že je potrebné považovať stav k 05.12.2017, kedy sme požiadali o odkladný účinok žaloby, za stav, ktorý sa musí v súčasnosti akceptovať, vrátane platnosti našej autorizácie pre obaly a neobalové výrobky. Súčasne sme vyzvali MŽP SR o úpravu zoznamu autorizovaných subjektov a o ďalšie potrebné kroky, ktoré sú v súvislosti s citovaným súdnym rozhodnutím povinní vykonať ako k spoločnosti SLOVMAS, a. s., tak aj k tretím stranám.
O ďalšom vývoji budeme priebežne informovať.
SLOVMAS, a. s.

30.04.2018

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. zverejnila správu o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 v zmysle §28 ods. 4 písm. z) zákona o odpadoch.


28.03.2018

SLOVMAS, a. s. ako OZV v riadnom termíne oznámila svojim klientom splnenie svojich povinností, oznámenie si môžete pozrieť TU.


16.03.2018

SLOVMAS, a. s.

so sídlom Na paši 4, Bratislava 821 02, Slovenská republika, IČO: 44 946 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4846/B

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 16.03.2018 o 13,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2017, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2017 a Výročnej správy za rok 2017:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 6 programu – Zmeny v orgánoch spoločnosti:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 7 programu – Prerokovanie a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva a prerokovanie a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 8 programu - Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2018

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


28.11.2017

Vážený klient / obchodný partner,

 

 

pravdepodobne ste v posledných dňoch zaznamenali mediálnu informáciu, že OZV SLOVMAS, a. s. už nie je držiteľom autorizácie.

 

Uvedená informácia sa týka výhradne autorizácie na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly.

 

Dovoľujeme si Vás informovať, že táto záležitosť nie je po právnej stránke vysporiadaná a ďalej sa koná v zmysle platnej legislatívy (správne konanie, súdne konanie a trestnoprávne konanie).

 

Z Vašej strany v tejto chvíli nie sú potrebné žiadne kroky a prosíme Vás, aby ste nepodliehali „operatívnym“ ponukám konkurencie. O všetkých závažných skutočnostiach a vývoji situácie Vás budeme naďalej včas informovať.

 

Ak by ku strate autorizácie na obaly aj skutočne došlo, naša vzájomná zmluva o spolupráci rieši aj takúto situáciu (článok II, bod 3).

 

 

 

 

Ďakujeme.

 

SLOVMAS, a. s.


27.11.2017

Vážení klienti – výrobcovia pneumatík,

 

dovoľujeme si Vás informovať o novej povinnosti uvádzania nákladov na zber, prepravu a spracovanie odpadových pneumatík na daňovom doklade či inom obdobnom doklade vyhotovenom pri jej predaji“ (podľa §70 písm. g a §71 ods. 1 písm. f) zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z.)

 

Informáciu si môžete pozrieť TU.


03.11.2017

Vážení klienti - výrobcovia obalov,

dovoľujeme si Vás informovať o novej evidenčnej a ohlasovacej povinnosti uvedenej vo vyhláške Ministerstva životného prostredia SR č. 246/2017 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 266/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti. Táto novela zaviedla povinnosť evidovať od 1.10.2017 množstvá plastových tašiek uvádzaných na trh SR.


Informáciu si môžete pozrieť TU.


18.10.2017

Vážené mesto, vážená obec,

e-mailom ste od nás obdržali, resp. v krátkom čase obdržíte text oznamu, týkajúci sa našej vzájomnej spolupráce v oblasti zberu separovaných zložiek komunálnych odpadov. Kompletnú verziu oznamu v podobe, ako ho dostanete v najbližších dňoch aj poštou, si môžete pozrieť TU.

Ďakujeme za pochopenie.

SLOVMAS, a. s.


03.10.2017

Vážení klienti - výrobcovia obalov a neobalových výrobkov,

e-mailom ste od nás obdržali, resp. v krátkom čase obdržíte text oznamu, týkajúci sa komodít obaly a neobalové výrobky. Kompletnú verziu oznamu v podobe, ako ho dostanete v najbližších dňoch aj poštou, si môžete pozrieť TU.

Ďakujeme za pochopenie.

SLOVMAS, a. s.


12.09.2017

Informačný plagát pre potreby informačnej kampane

OZV SLOVMAS, a. s. vydala a distribuuje do všetkých svojich zmluvných obcí informačné plagáty v rámci pravideľnej lokálnej informačnej kampane, plagáty budú umiestnené na rôznych výveskách v zmluvných obciach.

Plagát si môžete pozrieť TU.


31.07.2017

Spoločnosť SLOVMAS, a.s. zverejnila správu o činnosti OZV za rok 2016 v zmysle §28 ods. 9 zákona o odpadoch.


31.03.2017

Dňa 31.03.2017 bolo v súlade s § 31 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v platnom znení založené koordinačné centrum (KC) pre prúd odpadu použité batérie a akumulátory, a to formou družstva: KC BAA, družstvo. Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako OZV pre batérie a akumulátory je jeho spoluzakladateľom.


30.03.2017

SLOVMAS, a. s. ako OZV v riadnom termíne oznámila svojim klientom splnenie svojich povinností, oznámenie si môžete pozrieť TU.


29.03.2017

SLOVMAS, a. s.

so sídlom Na paši 4, Bratislava 821 02, Slovenská republika, IČO: 44 946 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4846/B

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 29.03.2017 o 10,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2016, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2016 a Výročnej správy za rok 2016:

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 6 programu - Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2017

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


01.01.2017

S účinosťou od 01.01.2017 bolo z prevádzkových dôvodov zrušené pracovisko v Žiline. Podrobnosti nájdete v sekcii "Kontakty", obracajte sa prosím na tu zverejnených zodpovedných zamestancov. Ďakujeme za pochopenie. SLOVMAS, a. s.


08.11.2016

Vážení klienti,

z dôvodu zanedbateľného záujmu o účasť na konferencii zo strany klientov (menej ako 4%) sme boli nútení konferenciu zrušiť.

Konferenciu sa pokúsime zorganizovať buď v inom termíne, alebo inou formou.

O konaní náhradného podujatia budeme informovať všetkých klientov v dostatočnom predstihu.

Ďakujeme za pochopenie.

SLOVMAS, a. s.


28.10.2016

Klientska konferencia OZV SLOVMAS, a. s. "nový zákon o odpadoch v praxi"

OZV SLOVMAS, a. s. pozýva všetkých klientov na odbornú klientsku konferenciu k novému zákonu o odpadoch a k súvisiacim veciam. Konferencia sa koná dňa 10.11.2016 od 09.00 hod. v kongresovom centre TECHNOPOL v Bratislave.

Podrobné informácie sú k dispozícii TU.

Tešíme sa na Vašu účasť!


27.10.2016

Dňa 27.10.2016 bolo založené koordinačné centrum (KC) pre obaly a pre neobalové výrobky, a to formou družstva: KC OBALY, družstvo. Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako OZV pre obaly a pre neobalové výrobky je jeho spoluzakladateľom.


26.10.2016

Dňa 26.10.2016 bolo založené koordinačné centrum (KC) pre odpadové pneumatiky, a to formou družstva: KC odpadové pneumatiky, družstvo. Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako OZV pre pneumatiky je jeho spoluzakladateľom.


20.10.2016

Vzhľadom na zásadnú zmenu režimu výpočtov cieľov zberu (resp. zberových podielov) a recyklácie (zhodnotenia) po vstúpení do platnosti nového zákona o odpadoch a prechodu od pôvodného režimu na nový počnúc obdobím začínajúcim 01.01.2016, resp. 01.07.2016 a vzhľadom na zložitosť a komplikovanosť aktuálnej legislatívnej úpravy, vydávame túto informáciu.

V prípade akýchkoľvek ďalších nejasností sa treba na nás obrátiť na zverejnených kontaktoch.


18.10.2016

Dňa 18.10.2016 bolo založené koordinačné centrum (KC) pre elektroodpad a to formou družstva: KC elektroodpad, družstvo. Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako OZV pre elektroodpad je jeho spoluzakladateľom.


04.10.2016

Na základe aktuálneho stavu rokovaní záujemcov o zakladanie koordinačných centier (KC) môžeme konštatovať, že ak nenastanú mimoriadne okolnosti, podarí sa založiť všetky dotknuté KC v legislatívne stanovenom termíne, t. j. najneskôr do 31.10.2016.


03.10.2016

OZV SLOVMAS, a. s. po prvých mesiacoch fungovania nového zákona o odpadoch v praxi dáva do pozornosti podľa nášho názoru stále aktuálne naše "desatoro", ktoré sme prezentovali v rámci pripomienkovania prvých návrhov nového zákona o odpadoch ešte v roku 2014, s textom sa možete oboznámiť v našom archíve aktualít, alebo TU.


30.09.2016

OZV SLOVMAS, a. s. v rámci lokálnych informačných kampaní v treťom štvrťroku 2016 vydala vlastný informačný leták pre domácnosti, s jeho obsahom sa môžete oboznámiť TU. OZV sa tak v zmysle platnej legislatívy tiež sama stala výrobcom vyhradeného výrobku - neobalový výrobok z papiera a súčasne sme sa zaregistrovali do zoznamu výrobcov neobalových výrobkov na MŽP SR.


01.09.2016

OZV SLOVMAS, a. s. sa aktívne podiela na spoločných rokovaniach záujemcov o spoluzaloženie koordinačných centier pre dotknuté prúdy odpadov z vyhradených výrobkov. Zatiaľ nebolo zvolané stretnutie len k prúdu odpadové pneumatiky, zvolanie očakávame v čo najkratšom čase.


01.08.2016

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako autorizovaná OZV reagovala v legislatívne stanovenom termíne na všetky výzvy MŽP SR týkajúce sa rozsahu jej autorizácií a vo všetkých prípadoch prejavila záujem byť spoluzakladateľom koordinačného centra (KC). Následne, tiež v legislatívne stanovenom termíne sme od MŽP SR obdržali zoznamy ostatných záujemcov o spoluzaloženie KC.


01.07.2016

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako organizácia zodpovednosti výrobcov pre: obaly, neobalové výrobky, elektrozariadenia, batérie a akumulátory a pneumatiky vydala pre účely propagačných a vzdelávacích aktivít informáciu pre právnické a fyzické osoby týkajúcu sa vyhradených výrobkov, prúdov odpadov z vyhradených výrobkov a prevencie predchádzania vzniku odpadov z vyhradených výrobkov. S informáciou sa môžete oboznámiť TU.


30.06.2016

Udelenie autorizácie - batérie a akumulátory (BaA)

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27.06.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0070 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre batérie a akumulátory (BaA) - všetky typy, rozhodnutie o udelení autorizácie nadobudlo právoplatnosť dňa 30.06.2016. Rozhodnutie si môžete pozrieť TU.


24.06.2016

Udelenie autorizácie - elektrozariadenia

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 24.06.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0061 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektrozariadenia, rozhodnutie o udelení autorizácie nadobudlo právoplatnosť dňa 24.06.2016. Rozhodnutie si môžete pozrieť TU.


27.05.2016

Udelenie autorizácie - pneumatiky

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 27.05.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0035 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre pneumatiky, rozhodnutie o udelení autorizácie nadobudlo právoplatnosť dňa 27.05.2016. Rozhodnutie si môžete pozrieť TU.


23.05.2016

Udelenie autorizácie - obaly a neobalové výrobky

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 19.05.2016 udelilo spoločnosti SLOVMAS, a. s. autorizáciu číslo 0027 na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly a pre neobalové výrobky, rozhodnutie o udelení autorizácie nadobudlo právoplatnosť dňa 23.05.2016. Rozhodnutie si môžete pozrieť TU.


31.03.2016

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. podala na MŽP SR v riadnom termíne žiadosť o autorizáciu na činnosť OZV (organizácie zodpovednosti výrobcov) v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Žiadosť bola podaná v rozsahu doteraz riešených komodít a obsahuje všetky náležitosti požadované platnou legislatívou a usmerneniami MŽP SR.


23.03.2016

SLOVMAS, a. s.

so sídlom Na paši 4, Bratislava 821 02, Slovenská republika, IČO: 44 946 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4846/B

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.03.2016 o 10,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2015, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2015 a Výročnej správy za rok 2015:

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 6 programu - Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2016

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


01.12.2015

S účinnosťou od 01.12.2015 sa mení adresa sídla spoločnosti SLOVMAS, a.s. Nová adresa sídla je: Na paši 4, 821 02 Bratislava. Ostatné údaje spoločnosti a kontakty ostávajú bez zmeny.


11.11.2015

SLOVMAS, a. s.

so sídlom Budatínska 73, Bratislava 851 06, Slovenská republika, IČO: 44 946 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4846/B


VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 11.11.2015 o 11,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánov valného zhromaždenia:

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 2 programu – Zmena sídla spoločnosti:

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 3 programu – Zmena Stanov spoločnosti:

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


04.05.2015

Zverejnenie nového zákona o odpadoch - informácia pre klientov

 

Vážení klienti,

dovoľujeme si Vás zatiaľ stručne informovať o novom zákone o odpadoch.

Nový zákon o odpadoch bol zverejnený v zbierke zákonov koncom apríla 2015, začiatok jeho účinnosti je všeobecne stanovený až od 01.01.2016, prípadne 30.06.2016 a v niektorých jeho častiach až od 01.01.2017.

Vzhľadom na rozsah zmien oproti súčasnému stavu zákon momentálne dôkladne právne skúmame a následne pre všetkých klientov pripravíme podrobnú informáciu.

Veľa záležitostí zákon ponecháva na vyhlášky, ktoré však ešte neboli zo strany Ministerstva životného prostredia SR pripravené do riadneho legislatívneho procesu.

Momentálne z našej ani z Vašej strany nie je ani potrebné a ani možné zatiaľ čokoľvek konať. Treba aj vyčkať na vykonávaciu legislatívu.

Proces monitorujeme a intenzívne sa veci venujeme. Do 31.12.2015 sa podmienky a povinnosti nemenia v žiadnom ohľade. Budeme Vás priebežne informovať.

 

Ing. Jiří Mikulenka, 

predseda predstavenstva a generálny riaditeľ, 

SLOVMAS, a. s.


23.02.2015

SLOVMAS, a.s.

so sídlom Budatínska 73, Bratislava 851 06, Slovenská republika, IČO: 44 946 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4846/B 

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 23.02.2015 o 10,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2014, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2014 a Výročnej správy za rok 2014:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 6 programu – Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2014:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

 

 


29.12.2014

Na základe predložených žiadostí bola spoločnosť SLOVMAS, a.s. zapísaná v Registri pre batérie a akumulátory vedenom MŽP SR ako tzv. "tretia osoba" pod registračným číslom 5 (TOBAT 05) a ako "Kolektívna organizácia" pod číslom 6 (KOBAT 06). Tieto registrácie oprávňujú SLOVMAS, a.s. na riešenie batérií a akumulátorov pre povinné osoby v rozsahu, termíne a spôsobom stanovenom zákonom o odpadoch v platnom znení. Registračné osvedčenia si môžete pozrieť TU.


27.08.2014

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 27.08.2014 o 11,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 2 programu – Voľba člena predstavenstva:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


04.07.2014

S účinnosťou od 04.07.2014 sa zmenila adresa sídla spoločnosti SLOVMAS, a.s. Nová adresa sídla je: Budatínska 73, 851 06 Bratislava. Ostatné údaje spoločnosti a kontakty ostávajú bez zmeny.


25.06.2014

Dňa 25.06.2014 o 11,00 hod sa v sídle spoločnosti Homolova 12, 841 02 Bratislava konalo mimoriadne valné zhromaždenie SLOVMAS, a.s. V zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňujeme výsledky hlasovania z tohto mimoriadneho valného zhromaždenia:

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.06.2014 o 11,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie, kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 2 programu – Zmena sídla spoločnosti:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 3 programu – Zmena Stanov spoločnosti:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


24.03.2014

Spoločnosť SLOVMAS, a.s. predložila v rámci svojej činnosti v Asociácii oprávnených organizácií SR (ASO) pripomienky k tu prerokovávaným dokumentom týkajúcim sa návrhu nového zákona o odpadoch. Text pripomienok si môžete prečítať TU.


01.03.2014

SLOVMAS, a.s. prináša kompletný prehľad a aktuálne znenia legislatívy súvisiacej s povinnosťami povinných osôb vo vzťahu k životnému prostrediu. Prehľad legislatívy vrátane jej aktuálneho znenia nájdete v sekcii "LEGISLATÍVA".


28.02.2014

Dňa 28.02.2014 o 10,00 hod sa v priestoroch spoločnosti Na paši 4, 821 02 Bratislava konalo riadne valné zhromaždenie SLOVMAS, a.s. V zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňujeme výsledky hlasovania z tohto riadneho valného zhromaždenia:


VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 28.02.2014 o 10,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2013, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2013 a Výročnej správy za rok 2013:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


19.02.2014

Dňa 19.02.2014 bol klientom materiálového spoločenstva SLOVMAS, a.s. odoslaný list jej predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa Ing. Jiřího Mikulenku, ktorý obsahuje aktuálne informácie v oblasti plnenia povinností k zákonu o odpadoch a k zákonu o obaloch. S obsahom listu sa môžete oboznámiť TU.


22.03.2013

Dňa 21.03.2013 o 10,00 hod sa v priestoroch spoločnosti Na paši 4, 821 02 Bratislava konalo riadne valné zhromaždenie SLOVMAS, a.s. V zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňujeme výsledky hlasovania z tohto riadneho valného zhromaždenia:


VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.03.2013 o 10,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2012, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2012 a Výročnej správy za rok 2012:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 6 programu – Zmeny v orgánoch spoločnosti:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 7 programu – Prerokovanie a schválenie zmeny zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva zo dňa 25.09.2009 a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 8 programu – Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2013:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


27.02.2012

Dňa 24.02.2012 o 10,00 hod sa v priestoroch spoločnosti Na paši 4, 821 02 Bratislava konalo riadne valné zhromaždenie SLOVMAS, a.s. V zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňujeme výsledky hlasovania z tohto riadneho valného zhromaždenia:


VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 24.02.2012 o 10,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2011, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2011 a Výročnej správy za rok 2011:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 7 programu – Prerokovanie a schválenie zmeny zmluvy o výkone funkcie člena predstavenstva zo dňa 25.09.2009 a schválenie zmluvy o výkone funkcie člena dozornej rady:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 8 programu – Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2012:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


02.01.2012

SLOVMAS, a.s. vydáva cenník poplatkov pre rok 2012 - kompletný


28.02.2011

Dňa 25.02.2011 o 10,00 hod sa v priestoroch spoločnosti Na paši 4, 821 02 Bratislava konalo riadne valné zhromaždenie SLOVMAS, a.s. V zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňujeme výsledky hlasovania z tohto riadneho valného zhromaždenia:


VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.02.2011 o 10,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2010, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2010 a Výročnej správy za rok 2010:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 8 programu – Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a Výročnej správy za rok 2011:


-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


02.04.2010

Spoločnosť SLOVMAS, a.s. zmenila adresu pracoviska. Aktuálne nás nájdete na adrese: Na paši 4, 821 02 Bratislava. Táto adresa je súčasne aj poštovou doručovacou adresou.


26.03.2010

Dňa 26.03.2010 o 10,00 hod sa v priestoroch spoločnosti Na paši 4, 821 02 Bratislava konalo riadne valné zhromaždenie SLOVMAS, a.s. V zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zverejňujeme výsledky hlasovania z tohto riadneho valného zhromaždenia:

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 26.03.2010 o 10,00 hod

 

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 6 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2009, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2009, Výročnej správy za rok 2009, správy audítora k riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2009 a stanoviska audítora k Výročnej správe za rok 2009:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

 

Hlasovanie k bodu 9 programu – Schválenie audítora na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2010:

 

-       Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96

-       Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%

-       Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96

-       Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0


30.10.2009

Novela zákona o odpadoch a obaloch

Národná rada Slovenskej republiky schválila po akceptovaní pripomienok prezidenta Slovenskej republiky a odbornej verejnosti upravenú novelu zákona o odpadoch a zákona o obaloch. Väčšina novelizačných bodov vstupuje do účinnosti už od 1.11.2009.

Pre viac informácii kliknite na názov dokumentu Zdroj informácií NRSR
Pre viac informácii kliknite na názov dokumentu Schválené znenie zákona NR1158 (403 KB)

21.09.2009

Charakteristika spoločnosti SLOVMAS, a.s.

SLOVMAS, a.s. - Slovenská materiálová spoločnosť, a.s. - najmodernejšia forma plnenia povinností výrobcov, dovozcov, plničov a baličov vo vzťahu k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch, vrátane plnenia povinností vo vzťahu k Recyklačnému fondu, reaguje súčasne na aktuálne legislatívne zmeny v oblasti nakladania s dotknutými komoditami a s odpadom z nich, ako aj na aktuálnu trhovú situáciu v oblasti druhotných surovín a oslovuje povinné osoby - vyrobcov, plničov, baličov a dovozcov všetkých dotknutých komodít (s výnimkou vozidiel) na spolupracu.

Pre viac informácii kliknite na názov dokumentu Oslovovací list SLOVMAS, a.s. (2,45 MB)

20.08.2009

Vznik spoločnosti SLOVMAS, a.s.

Viacerí menší výrobcovia a dovozcovia dotknutých komodít založili akciovú spoločnosť SLOVMAS, a.s. (Slovenská materiálová spoločnosť, a.s.), ktorej zámerom je ponúknuť povinným osobám v zmysle zákona o odpadoch a zákona o obaloch v ich platnom znení čo najširšie služby pri zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich výrobcom, dovozcom, plničom a baličom z uvedených zákonov ako i z ďalšej platnej legislatívy v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva, vrátane poradenstva a ďalšieho environmentálneho servisu podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek klienta.

Materiálová spoločnosť ako kolektívny systém pre elektrozariadenia a elektroodpad na základe zmluvy preberá všetky povinnosti klienta vyplývajúce mu zo spomínaného zákona o odpadoch a ako oprávnená (obalová) organizácia aj povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o obaloch. Rovnako preberá na seba všetky povinnosti klienta vyplývajúce zo zákona o odpadoch vo vzťahu k batériám a akumulátorom a k ďalším výrobkom, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu (s výnimkou vozidiel).


 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.