Logo Hlavná stránka

Obaly

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako autorizovaná OZV pre obaly zabezpečuje pre svojich klientov komplexné činnosti a služby týkajúce sa nakladania s obalmi a s odpadom z obalov.

Ide najmä o:

 • registrácia na MŽP SR a udržiavanie aktuálnosti registrácie v registri výrobcov obalov
 • zabezpečenie a prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov
 • zabezpečenie plnenia cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov organizáciou zberu odpadu z obalov a ich prepravy do zariadení na zhodnocovanie (recykláciu) odpadu z obalov
 • zabezpečenie plnenia povinnosti výpočtu trhového a zberového podielu
 • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu štvrťročného "Ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu" na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
 • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu ročného Ohlásenia o obaloch uvedených na trh v SR a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov na MŽP SR v stanovenom termíne
 • možnosť ustanovenia SLOVMAS, a. s. za splnomocneného zástupcu pre spoločnosti so sídlom, resp. miestom podnikania, mimo územia SR v  zmysle § 27 ods. 18 zákona o odpadoch na základe písomného splnomocnenia
 • poradenstvo v oblasti nakladania s obalmi a odpadom z nich
 • informovanie verejnosti o možnostiach nakladania s odpadom z obalov
 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 28.11.2017
  Oznam pre klientov viac...

  27.11.2017
  Informácia pre výrobcov pneumatík viac...

  03.11.2017
  Informácia pre výrobcov obalov ohľadom evidencie plastových tašiek viac...

  18.10.2017
  Oznam pre zmluvné mestá a obce viac...

  03.10.2017
  Oznam pre klientov - obaly a neobalové výrobky viac...

  12.09.2017
  Informačný plagát pre potreby informačnej kampane viac...

  31.07.2017
  Správa o činnosti OZV viac...

  31.03.2017
  Založenie koordinačného centra (KC) pre prúd odpadu použité batérie a akumulátory viac...

  30.03.2017
  Oznámenie o splnení povinností OZV viac...

  20.10.2016
  Informácia k fakturácii recyklačných poplatkov viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  30.09.2016
  OZV SLOVMAS, a. s. vydala informačný leták pre domácnosti viac...

  01.07.2016
  Informácia pre účely propagačných a vzdelávacích aktivít viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.