Logo Hlavná stránka

Obaly

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. zabezpečuje pre svojich klientov komplexné činnosti a služby týkajúce sa nakladania s obalmi a s odpadom z obalov z časti priamo a z časti prostredníctvom zmluvného autorizovaného partnera (nižšie vyznačené).

Ide najmä o:

 • registrácia na MŽP SR a udržiavanie aktuálnosti registrácie v registri výrobcov obalov
 • zabezpečenie a prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov (cez partnera)
 • zabezpečenie plnenia cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov organizáciou zberu odpadu z obalov a ich prepravy do zariadení na zhodnocovanie (recykláciu) odpadu z obalov (cez partnera)
 • zabezpečenie plnenia povinnosti výpočtu trhového a zberového podielu
 • zabezpečenie spracovania ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu "Ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu" ako podkladu pre povinné ročné ohlásenie na MŽP SR
 • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu ročného Ohlásenia o obaloch uvedených na trh v SR a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov na MŽP SR v stanovenom termíne (cez partnera)
 • možnosť ustanovenia SLOVMAS, a. s. za splnomocneného zástupcu pre spoločnosti so sídlom, resp. miestom podnikania, mimo územia SR v  zmysle § 27 ods. 18 zákona o odpadoch na základe písomného splnomocnenia (pre nie klientov odplatne, cena dohodou)
 • poradenstvo v oblasti nakladania s obalmi a odpadom z nich
 • informovanie verejnosti o možnostiach nakladania s odpadom z obalov (priamo aj cez partnera)
 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.