Logo Hlavná stránka

Neobalové výrobky

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. zabezpečuje pre svojich klientov komplexné činnosti a služby týkajúce sa nakladania s neobalovými výrobkami a s odpadom z neobalových výrobkov z časti priamo a z časti prostredníctvom zmluvného autorizovaného partnera (nižšie vyznačené).

Ide najmä o:

 • registrácia na MŽP SR a udržiavanie aktuálnosti registrácie v registri výrobcov neobalových výrobkov
 • zabezpečenie a prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov (cez partnera)
 • zabezpečenie plnenia cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z neobalových výrobkov organizáciou zberu odpadu z obalov a ich prepravy do zariadení na zhodnocovanie (recykláciu) odpadu z obalov (cez partnera)
 • zabezpečenie plnenia povinnosti výpočtu trhového a zberového podielu
 • zabezpečenie spracovania ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu "Ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu" ako podkladu pre povinné ročné ohlásenie na MŽP SR
 • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu ročného Ohlásenia o neobalových výrobkoch uvedených na trh v SR a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z neobalových výrobkov na MŽP SR v stanovenom termíne (cez partnera)
 • možnosť ustanovenia SLOVMAS, a. s. za splnomocneného zástupcu pre spoločnosti so sídlom, resp. miestom podnikania, mimo územia SR v  zmysle § 27 ods. 18 zákona o odpadoch na základe písomného splnomocnenia (pre nie klientov odplatne, cena dohodou)
 • poradenstvo v oblasti nakladania s obalmi a odpadom z nich
 • informovanie verejnosti o možnostiach nakladania s odpadom z obalov (priamo aj cez partnera)
 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  28.03.2018
  Oznámenie o splnení povinností OZV viac...

  16.03.2018
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  28.11.2017
  Oznam pre klientov viac...

  27.11.2017
  Informácia pre výrobcov pneumatík viac...

  03.11.2017
  Informácia pre výrobcov obalov ohľadom evidencie plastových tašiek viac...

  18.10.2017
  Oznam pre zmluvné mestá a obce viac...

  03.10.2017
  Oznam pre klientov - obaly a neobalové výrobky viac...

  12.09.2017
  Informačný plagát pre potreby informačnej kampane viac...

  31.07.2017
  Správa o činnosti OZV viac...

  31.03.2017
  Založenie koordinačného centra (KC) pre prúd odpadu použité batérie a akumulátory viac...

  30.03.2017
  Oznámenie o splnení povinností OZV viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.