Logo Hlavná stránka
Základné údaje
Obchodné meno / Meno a priezvisko*
IČO*
Registrácia (kým, oddiel, vložka, atd.) *
DIČ*
Platca DPH* Áno
  Nie
Sídlo resp. Miesto podnikania (fakturačná adresa)
Ulica a číslo *
Obec *
PSČ *
Adresa webového sídla
Email *
Štát
Kontaktná adresa (adresa pre doručovanie pošty)
Ulica a číslo *
Obec *
PSČ *
Štát
Bankový účet/kód banky *
- /
Rola subjektu**      
 EEZ D/N:  Klient BaA:  Klient obaly:  Klient neobalové výrobky:
 Spätný zber:  Spätný odber:  Zber:  Mesto / Obec:
 Špedícia:  Preprava:  Spracovanie:  Zhodnocovanie:
 Klient pneumatiky:
Štatutárny zástupca 1* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil **
 
Miesto trvalého pobytu ***
Štatutárny zástupca 2* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky)**
Fax
Email *
Mobil**
 
Miesto trvalého pobytu ***
Splnomocnená osoba na výkon štatutárneho orgánu* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky)
Fax
Email
Mobil
 
Miesto trvalého pobytu ***
Osoba zodpovedná za platobný styk
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za vecné nakladanie s odpadom
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za prepravu alebo špediciu
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za elektrozariadenia (EEZ)
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za Obaly
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za batérie a akumulátory (BaA)
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za neobalové výrobky
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za pneumatiky
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Kategórie elektrozariadení uvadzané na trh SR **
Elektrozariadenia z domácností
1a . Zariadenia na tepelnú výmenu (pre domácnosti)
2a . Obrazovky, monitory a zariadenia s povrchom obrazovky väčším ako 100 cm2 (pre domácnosti)
3a . Svetelné zdroj e s obsahom ortuti (pre domácnosti)
3b . LED zdroje (pre domácnosti)
3c . Ostatné svetelné zdroje (pre domácnosti)
4a . Veľké elektrozariadenia (pre domácnosti) – s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm vrátane
4c . Fotovoltaické panely (pre domácnosti)
5a . Malé elektrozariadenia (pre domácnosti) – žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
6a . Malé IT a telekomunikačné zariadenia (pre domácnosti) - žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
6b . Mobilné telefónne prístroje
Elektrozariadenia mimo domácnosť
1b . Zariadenia na tepelnú výmenu (mimo domácnosti)
2b . Obrazovky, monitory a zariadenia s povrchom obrazovky väčším ako 100 cm2 (mimo domácnosti)
3d . Svetelné zdroje s obsahom ortuti (mimo domácnosti)
3e . LED zdroje (mimo domácnosti)
3f . Ostatné svetelné zdroje (mimo domácnosti)
4b . Veľké elektrozariadenia (mimo domácnosti) – s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm vrátane
4d . Fotovoltaické panely (mimo domácnosti)
5b . Malé elektrozariadenia (mimo domácnosti) – žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
6c . Malé IT a telekomunikačné zariadenia (mimo domácnosti) - žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm
Registračné číslo
Typy obalov uvadzané na trh SR **
1. Plasty
2. Papier a lepenka
3. Kompozity (Viacvrstvové kombinované mateiály)
4. Sklo
5. Kovy - oceľ
6. Kovy - hliník
7. Drevo
8. Plasty bez PET
9. Plasty (PET)
10. Papier a lepenka
11. VKM (viacvrstvové kombinované materiály)
12. Sklo
13. Kovy - oceľ
14. Kovy - hliník
15. Drevo
Spôsob informovania spotrebiteľov o zbere odpadov z obalov
Informačná tabuľa v mieste prevádzky Nie Áno
Iný spôsob informovania: (v prípade, že nie je umiestnená informačná tabuľa v mieste prevádzky alebo je zabezpečený aj ďalší spôsob informovania spotrebiteľov)
Registračné číslo
Typy batérií a akumulátorov uvádzané na trh SR - samostatne predávané (volné) **
1. Prenosné
2. Automobilové
3. Priemyselné
Typy batérií a akumulátorov uvádzané na trh SR - zabudované, pribalené (v, pri prístrojoch a zariadeniach) **
1. Prenosné
2. Automobilové
3. Priemyselné
Registračné číslo
Typy neobalových výrobkov uvádzaných na trh SR **
1. Plasty
2. Papier a lepenka
3. Sklo
4. Kompozity(viacvrstvové kombinované materiály)
5. Oleje
Miestne príslušný úrad životného prostredia *
Iné dôležité údaje a skutočnosti

* - povinné pole
** - povinné aspoň jedno pole
*** - povinné pole v prípade vyznačenia akejkoľvek role subjektu "klient"
SÚHLAS so spracovaním osobných údajov    Správne a kompletne vyplnený formulár vytlačený po stlačení tlačítka "Zapísať" na predvolenej tlačiarni podpíšte oprávnenou osobou, opečiatkujte a zašlite poštou na adresu: SLOVMAS, a. s., Na paši 4, 821 02 Bratislava alebo naskenované e-mailom na adresu: slovmas@slovmas.sk.

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.