Logo Hlavná stránka
Základné údaje
Obchodné meno / Meno a priezvisko*
IČO*
Registrácia (kým, oddiel, vložka, atd.) *
DIČ*
Platca DPH* Áno
  Nie
Sídlo resp. Miesto podnikania (fakturačná adresa)
Ulica a číslo *
Obec *
PSČ *
Adresa webového sídla
Email *
Štát
Kontaktná adresa (adresa pre doručovanie pošty)
Ulica a číslo *
Obec *
PSČ *
Štát
Bankový účet/kód banky *
- /
Rola subjektu**      
 EEZ D/N:  Klient BaA:  Klient obaly:  Klient neobalové výrobky:
 Spätný zber:  Spätný odber:  Zber:  Mesto / Obec:
 Špedícia:  Preprava:  Spracovanie:  Zhodnocovanie:
 Klient pneumatiky:
Štatutárny zástupca 1* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil **
Dátum narodenia ***
Miesto trvalého pobytu ***
Štatutárny zástupca 2* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky)**
Fax
Email *
Mobil**
Dátum narodenia ***
Miesto trvalého pobytu ***
Splnomocnená osoba na výkon štatutárneho orgánu* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky)
Fax
Email
Mobil
Dátum narodenia ***
Miesto trvalého pobytu ***
Osoba zodpovedná za platobný styk
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za vecné nakladanie s odpadom
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za prepravu alebo špediciu
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za elektrozariadenia (EEZ)
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za Obaly
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za batérie a akumulátory (BaA)
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za neobalové výrobky
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za pneumatiky
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Kategórie elektrozariadení uvadzané na trh SR **
1. Elektrozariadenia z domácností
2. Elektrozariadenia mimo domácnosť
Registračné číslo
Typy obalov uvadzané na trh SR **
1. Plasty
2. Papier a lepenka
3. Kompozity (Viacvrstvové kombinované mateiály)
4. Sklo
5. Kovy - oceľ
6. Kovy - hliník
7. Drevo
Spôsob informovania spotrebiteľov o zbere odpadov z obalov
Informačná tabuľa v mieste prevádzky Nie Áno
Iný spôsob informovania: (v prípade, že nie je umiestnená informačná tabuľa v mieste prevádzky alebo je zabezpečený aj ďalší spôsob informovania spotrebiteľov)
Registračné číslo
Typy batérií a akumulátorov uvádzané na trh SR - samostatne predávané (volné) **
1. Prenosné
2. Automobilové
3. Priemyselné
Typy batérií a akumulátorov uvádzané na trh SR - zabudované, pribalené (v, pri prístrojoch a zariadeniach) **
1. Prenosné
2. Automobilové
3. Priemyselné
Registračné číslo
Typy neobalových výrobkov uvádzaných na trh SR **
1. Plasty
2. Papier a lepenka
3. Sklo
4. Kompozity(viacvrstvové kombinované materiály)
5. Oleje
Miestne príslušný úrad životného prostredia *
Iné dôležité údaje a skutočnosti

* - povinné pole
** - povinné aspoň jedno pole
*** - povinné pole v prípade vyznačenia akejkoľvek role subjektu "klient"


Správne a kompletne vyplnený formulár vytlačený po stlačení tlačítka "Zapísať" na predvolenej tlačiarni podpíšte oprávnenou osobou, opečiatkujte a zašlite poštou na adresu: SLOVMAS, a. s., Na paši 4, 821 02 Bratislava alebo naskenované e-mailom na adresu: slovmas@slovmas.sk.

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 12.09.2017
  Informačný plagát pre potreby informačnej kampane viac...

  31.07.2017
  Správa o činnosti OZV viac...

  31.03.2017
  Založenie koordinačného centra (KC) pre prúd odpadu použité batérie a akumulátory viac...

  30.03.2017
  Oznámenie o splnení povinností OZV viac...

  20.10.2016
  Informácia k fakturácii recyklačných poplatkov viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  30.09.2016
  OZV SLOVMAS, a. s. vydala informačný leták pre domácnosti viac...

  01.07.2016
  Informácia pre účely propagačných a vzdelávacích aktivít viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.