Logo Hlavná stránka
Základné údaje
Obchodné meno / Meno a priezvisko*
IČO*
Registrácia (kým, oddiel, vložka, atd.) *
DIČ*
Platca DPH* Áno
  Nie
Sídlo resp. Miesto podnikania (fakturačná adresa)
Ulica a číslo *
Obec *
PSČ *
Adresa webového sídla
Email *
Štát
Kontaktná adresa (adresa pre doručovanie pošty)
Ulica a číslo *
Obec *
PSČ *
Štát
Bankový účet/kód banky *
- /
Rola subjektu**      
 EEZ D/N:  Klient BaA:  Klient obaly:  Klient neobalové výrobky:
 Spätný zber:  Spätný odber:  Zber:  Mesto / Obec:
 Špedícia:  Preprava:  Spracovanie:  Zhodnocovanie:
 Klient pneumatiky:
Štatutárny zástupca 1* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil **
 
Miesto trvalého pobytu ***
Štatutárny zástupca 2* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky)**
Fax
Email *
Mobil**
 
Miesto trvalého pobytu ***
Splnomocnená osoba na výkon štatutárneho orgánu* Koná samostatne
 Nekoná samostatne
Priezvisko
Meno
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky)
Fax
Email
Mobil
 
Miesto trvalého pobytu ***
Osoba zodpovedná za platobný styk
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za vecné nakladanie s odpadom
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za prepravu alebo špediciu
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za elektrozariadenia (EEZ)
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za Obaly
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za batérie a akumulátory (BaA)
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za neobalové výrobky
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Osoba zodpovedná za pneumatiky
Priezvisko *
Meno *
Titul
Funkcia
Telefón (numerické znaky) **
Fax
Email *
Mobil**
 
Kategórie elektrozariadení uvadzané na trh SR **
Elektrozariadenia z domácností
1a. Veľké chladiarenské, mraziarenské a klimatizačné zariadenia pre domácnosť
1b. Ostatné veľké spotrebiče pre domácnosť
2. Malé domáce spotrebiče
3a. Informačné technológie so zobrazovacími jednotkami CRT, LCD, LED
3b. Informačné technológie bez zobrazovacích jednotiek
4a. Spotrebná elektronika so zobrazovacími jednotkami CRT, LCD, LED
4b. Ostatná spotrebná elektronika
5a. Svetelné zdroje
5b. Svietidlá
5c. LED zdroje
6. Elektrické a elektronické náradia
7. Hračky, zariadenia určené na rekreačné a športové účely
8a. Zdravotnícke pomôcky pre domácnosť
9a. Prístroje na monitorovanie a kontrolu pre domácnosť
Elektrozariadenia mimo domácnosť
1c. Veľké chladiarenské, mraziarenské a klimatizačné zariadenia pre použitie mimo domácnosť
1d. Ostatné veľké spotrebiče pre použitie mimo domácnosť
3c. IT a zobrazovacie zariadenia pre použitie mimo domácnosti
4c. Fotovoltaické panely a príslušenstvo
5a. Vysokotlakové výbojky vrátane sodíkových a výbojok s kovovými parami a nízkotlakové sodíkové výbojky
5b. Svietidlá na použitie mimo domácnosť
5c. LED zdroje na použitie mimo domácnosť
8b. Zdravotnícke pomôcky pre použitie mimo domácnosť
9b. Monitorovacie a kontrolné prístroje používané v priemyselných zariadeniach
10. Predajné automaty
Registračné číslo
Typy obalov uvadzané na trh SR **
1. Plasty
2. Papier a lepenka
3. Kompozity (Viacvrstvové kombinované mateiály)
4. Sklo
5. Kovy - oceľ
6. Kovy - hliník
7. Drevo
Spôsob informovania spotrebiteľov o zbere odpadov z obalov
Informačná tabuľa v mieste prevádzky Nie Áno
Iný spôsob informovania: (v prípade, že nie je umiestnená informačná tabuľa v mieste prevádzky alebo je zabezpečený aj ďalší spôsob informovania spotrebiteľov)
Registračné číslo
Typy batérií a akumulátorov uvádzané na trh SR - samostatne predávané (volné) **
1. Prenosné
2. Automobilové
3. Priemyselné
Typy batérií a akumulátorov uvádzané na trh SR - zabudované, pribalené (v, pri prístrojoch a zariadeniach) **
1. Prenosné
2. Automobilové
3. Priemyselné
Registračné číslo
Typy neobalových výrobkov uvádzaných na trh SR **
1. Plasty
2. Papier a lepenka
3. Sklo
4. Kompozity(viacvrstvové kombinované materiály)
5. Oleje
Miestne príslušný úrad životného prostredia *
Iné dôležité údaje a skutočnosti

* - povinné pole
** - povinné aspoň jedno pole
*** - povinné pole v prípade vyznačenia akejkoľvek role subjektu "klient"


Správne a kompletne vyplnený formulár vytlačený po stlačení tlačítka "Zapísať" na predvolenej tlačiarni podpíšte oprávnenou osobou, opečiatkujte a zašlite poštou na adresu: SLOVMAS, a. s., Na paši 4, 821 02 Bratislava alebo naskenované e-mailom na adresu: slovmas@slovmas.sk.

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.