Logo Hlavná stránka

Informácie pre výrobcov vyhradených výrobkov

Dôležitým pojmom v zmysle nového zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z)  je pojem rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) tzn. že výrobca vyhradeného výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený výrobok uvedený na trh SR, ktorými je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného cyklu.

Na aké komodity sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov?

Do skupiny vyhradených výrobkov patria:

 • elektrozariadenia
 • batérie a akumulátory
 • obaly
 • neobalové výrobky
 • vozidlá
 • pneumatiky

Aké povinnosti musí plniť výrobca vyhradeného výrobku?

Výrobca vyhradeného výrobku musí, okrem iného, plniť vyhradené povinnosti (§ 27 ods. 4), ktorými sú:

 • registrácia v príslušnom Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovanie zmien registrovaných údajov
 • ustanovenie splnomocneného zástupcu, ak nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR
 • zabezpečenie materiálového zloženia, konštrukcie a označenia
 • informovanie verejnosti, spracovateľa, konečného používateľa
 • zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu
 • zabezpečiť plnenie cieľov a limitov zberu, zhodnotenia a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu
 • vedenie evidencie, archivácia a ohlasovanie údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy (ministerstvo)
 • výpočet svojho zberového a trhového podielu
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu

Akým spôsobom možno zabezpečiť plnenie vyhradených povinností?

Výrobca vyhradeného výrobku, v závislosti od druhu vyhradeného výrobku, môže realizovať plnenie povinností nasledovnými spôsobmi:

Individuálne – výrobca si zabezpečí zber a spracovanie vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie samostatne, teda individuálne. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť plnenie povinností pre:

 • elektrozariadenia, vozidlá, pneumatiky, batérie a akumulátory
 • obaly iba za podmienky, že odpad z obalov preukázateľne netvorí súčasť komunálneho odpadu.

Kolektívne – výrobca si nezabezpečuje plnenie vyhradených povinností sám, ale pomocou Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), s ktorou má zmluvný vzťah, na základe ktorého OZV preberá za plnenie povinností zodpovednosť. Výrobca je povinný uhradiť OZV všetky náklady s tým spojené. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť plnenie povinností pre:

 • elektrozariadenia, vozidlá, pneumatiky, batérie a akumulátory
 • neobalové výrobky (výlučne kolektívne plnenie)
 • obaly, ak výrobca obalov nevie preukázať, že odpad z jeho obalov nie je súčasťou komunálneho odpadu, potom plnenie povinností pre obaly sa realizuje výlučne prostredníctvom kolektívneho plnenia.

Prostredníctvom tretej osoby – iba pre batérie a akumulátory.

 

Všetky tri spôsoby plnenia povinností výrobcov podliehajú udeleniu autorizácie MŽP SR, pričom žiadateľ musí preukázať funkčnosť systému zabezpečenia povinností.

 

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 18.03.2019
  Výsledky hlasovania zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.