Logo Hlavná stránka

Informácie pre výrobcov vyhradených výrobkov

Dôležitým pojmom v zmysle nového zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z)  je pojem rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) tzn. že výrobca vyhradeného výrobku je povinný plniť súbor povinností pre vyhradený výrobok uvedený na trh SR, ktorými je zabezpečené, že o vyhradený výrobok, resp. vyhradený prúd odpadu bude postarané vo všetkých fázach jeho životného cyklu.

Na aké komodity sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov?

Do skupiny vyhradených výrobkov patria:

 • elektrozariadenia
 • batérie a akumulátory
 • obaly
 • neobalové výrobky
 • vozidlá
 • pneumatiky

Aké povinnosti musí plniť výrobca vyhradeného výrobku?

Výrobca vyhradeného výrobku musí, okrem iného, plniť vyhradené povinnosti (§ 27 ods. 4), ktorými sú:

 • registrácia v príslušnom Registri výrobcov vyhradeného výrobku a oznamovanie zmien registrovaných údajov
 • ustanovenie splnomocneného zástupcu, ak nemá sídlo alebo miesto podnikania v SR
 • zabezpečenie materiálového zloženia, konštrukcie a označenia
 • informovanie verejnosti, spracovateľa, konečného používateľa
 • zabezpečiť nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu
 • zabezpečiť plnenie cieľov a limitov zberu, zhodnotenia a recyklácie vyhradeného prúdu odpadu
 • vedenie evidencie, archivácia a ohlasovanie údajov z evidencie príslušnému orgánu štátnej správy (ministerstvo)
 • výpočet svojho zberového a trhového podielu
 • zabezpečiť odobratie celého množstva oddelene vyzbieranej zložky komunálneho odpadu patriacej do vyhradeného prúdu odpadu z obce, v ktorej zodpovedá za vyhradený prúd odpadu

Akým spôsobom možno zabezpečiť plnenie vyhradených povinností?

Výrobca vyhradeného výrobku, v závislosti od druhu vyhradeného výrobku, môže realizovať plnenie povinností nasledovnými spôsobmi:

Individuálne – výrobca si zabezpečí zber a spracovanie vyhradeného prúdu odpadu vrátane prípravy na opätovné použitie samostatne, teda individuálne. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť plnenie povinností pre:

 • elektrozariadenia, vozidlá, pneumatiky, batérie a akumulátory
 • obaly iba za podmienky, že odpad z obalov preukázateľne netvorí súčasť komunálneho odpadu.

Kolektívne – výrobca si nezabezpečuje plnenie vyhradených povinností sám, ale pomocou Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), s ktorou má zmluvný vzťah, na základe ktorého OZV preberá za plnenie povinností zodpovednosť. Výrobca je povinný uhradiť OZV všetky náklady s tým spojené. Týmto spôsobom je možné zabezpečiť plnenie povinností pre:

 • elektrozariadenia, vozidlá, pneumatiky, batérie a akumulátory
 • neobalové výrobky (výlučne kolektívne plnenie)
 • obaly, ak výrobca obalov nevie preukázať, že odpad z jeho obalov nie je súčasťou komunálneho odpadu, potom plnenie povinností pre obaly sa realizuje výlučne prostredníctvom kolektívneho plnenia.

Prostredníctvom tretej osoby – iba pre batérie a akumulátory.

 

Všetky tri spôsoby plnenia povinností výrobcov podliehajú udeleniu autorizácie MŽP SR, pričom žiadateľ musí preukázať funkčnosť systému zabezpečenia povinností.

 

 
Úvodná stránka
PRIHLÁSENIE:
Meno
Heslo
 
 
REGISTRÁCIA
 
 • 31.01.2019
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 4. štvťrok 2018 viac...

  31.10.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 3. štvťrok 2018 viac...

  31.07.2018
  Správa o činnosti OZV za rok 2017 viac...

  31.07.2018
  Štvrťročná správa OZV pre obaly za 2. štvťrok 2018 viac...

  25.06.2018
  Uznesenia mimoriadneho VZ spoločnosti SLOVMAS, a. s. viac...

  02.05.2018
  Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky viac...

  30.04.2018
  Správa o činnosti OZV pre obaly za 1. štvrťrok 2018 viac...

  03.10.2016
  Čo malo/nemalo, respektíve čo by malo/nemalo byť riešené zákonom o odpadoch viac...

  SLOVMAS, a. s.
  Na paši 4
  821 02 Bratislava
  Tel.:+ 421 (0)2 5564 2328
  Fax: + 421 (0)2 5564 2329
  E-mail: slovmas@slovmas.sk
 
© Copyright 2016 SLOVMAS, a. s. Všetky práva vyhradené.