Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky

Dôležitý oznam - autorizácia pre obaly a neobalové výrobky
 
Ako sme už informovali, podaním správnej žaloby na Krajskom súde v Bratislave sme spochybnili rozhodnutie Ministra životného prostredia SR ako druhostupňového orgánu, ktorým nám bola zrušená autorizácia na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky. Súd dňa 13. apríla 2018 rozhodol, že priznal žalobe vo veci preskúmania zákonnosti rozhodnutia Ministra životného prostredia SR č. 8675/2017-9.2(47/2017-rozkl.) zo dňa 15.11.2017 odkladný účinok, a to až do právoplatnosti rozhodnutia správneho súdu vo veci samej. Proti tomuto uzneseniu nie je prípustná kasačná sťažnosť.
Celé rozhodnutie si môžete prečítať TU.
Toto podľa ustálenej právnej praxe znamená, že je potrebné považovať stav k 05.12.2017, kedy sme požiadali o odkladný účinok žaloby, za stav, ktorý sa musí v súčasnosti akceptovať, vrátane platnosti našej autorizácie pre obaly a neobalové výrobky. Súčasne sme vyzvali MŽP SR o úpravu zoznamu autorizovaných subjektov a o ďalšie potrebné kroky, ktoré sú v súvislosti s citovaným súdnym rozhodnutím povinní vykonať ako k spoločnosti SLOVMAS, a. s., tak aj k tretím stranám.
O ďalšom vývoji budeme priebežne informovať.
SLOVMAS, a. s.
02.05.2018

10 rokov pre životné prostredie