Oznámenie o splnení povinností

Vážený klient,

v zmysle ustanovenia §28 ods. 4 písm. i) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Vás týmto informujeme o plnení Vašich povinností v roku 2022 podľa § 27 ods. 4 písm. e) a g) uvedeného zákona prostredníctvom našej spoločnosti, ktorá v roku 2022 plnila povinnosti autorizovanej organizácie zodpovednosti výrobcov (čísla autorizácií: 0035/PNE/OZV/A/16-3.3, 0061/OEEZ/OZV/A/16-3.3 a 0070/BaA/OZV/A/16-3.3) na základe vzájomnej zmluvy o spolupráci.

Týmto potvrdzujeme, že sme splnili Vaše povinnosti uvedené v § 27 ods. 4. písm. e) a g) v rozsahu Vami ohlásených údajov o množstve vyhradených výrobkov, ktoré Vaša spoločnosť uviedla na trh za relevantné obdobie, resp. obdobia.

Informácie o množstvách vyhradených prúdov odpadov, pre ktoré sme zabezpečili zber, zhodnotenie a recykláciu najmenej do výšky limitov uvedených v zákone, sú súčasťou Správy o činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov podľa § 3 vyhlášky 373/2015 Z. z o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadov, ktorú nájdete na webovom sídle našej spoločnosti (www.slovmas.sk).

S pozdravom

za SLOVMAS, a. s.

Ing. Jiří Mikulenka

predseda predstavenstva

20.03.2023

15 rokov pre životné prostredie