Valné zhromaždenie

SLOVMAS, a. s.

so sídlom Na paši 4, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 946 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka číslo: 4846/B

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 31.05.2021 o 13,00 hod

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 • Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96
 • Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%
 • Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96
 • Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2020, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2020 a Výročnej správy za rok 2020:

 • Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96
 • Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%
 • Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96
 • Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Hlasovanie k bodu 6 programu - Schválenie štatutárneho audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2021

 • Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96
 • Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%
 • Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96
 • Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Hlasovanie k bodu 7 programu - Schválenie zmeny Rokovacieho poriadku Kontrolnej rady akciovej spoločnosti SLOVMAS, a. s. a voľba členov Kontrolnej rady na ďalšie funkčné obdobie

 • Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96
 • Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%
 • Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96
 • Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
31.05.2021

15 rokov pre životné prostredie