Valné zhromaždenie

SLOVMAS, a. s.

so sídlom Na paši 4, 821 02 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 44 946 422, zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka číslo: 4846/B 

 

VÝSLEDKY HLASOVANIA

zverejnené v zmysle § 188 ods. 5 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

zo zasadnutia riadneho valného zhromaždenia konaného dňa 25.04.2024 o 15,00 hod

Hlasovanie k bodu 1 programu – Otvorenie a voľba orgánov valného zhromaždenia:

 • Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96
 • Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%
 • Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96
 • Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Hlasovanie k bodu 5 programu – Schválenie riadnej individuálnej účtovnej závierky za rok 2023, návrhu na vysporiadanie hospodárskeho výsledku za rok 2023 a Výročnej správy za rok 2023:

 • Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96
 • Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%
 • Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96
 • Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Hlasovanie k bodu 6 programu – Zmeny v orgánoch spoločnosti

 • Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96
 • Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%
 • Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96
 • Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0

Hlasovanie k bodu 7 programu - Schválenie štatutárneho audítora na overenie účtovnej závierky za rok 2024

 • Počet akcií, za ktoré boli odovzdané platné hlasy: 96
 • Pomerná časť základného imania, ktorú odovzdané platné hlasy predstavujú: 96%
 • Celkový počet odovzdaných platných hlasov: 96
 • Počet hlasov za: 96, počet hlasov proti: 0, počet akcionárov, ktorí sa zdržali hlasovania: 0
26.04.2024

15 rokov pre životné prostredie