Viacerí menší výrobcovia a dovozcovia založili akciovú spoločnosť SLOVMAS, a.s.

Vznik spoločnosti SLOVMAS, a.s.

Viacerí menší výrobcovia a dovozcovia dotknutých komodít založili akciovú spoločnosť SLOVMAS, a.s. (Slovenská materiálová spoločnosť, a.s.), ktorej zámerom je ponúknuť povinným osobám v zmysle zákona o odpadoch a zákona o obaloch v ich platnom znení čo najširšie služby pri zabezpečovaní plnenia povinností vyplývajúcich výrobcom, dovozcom, plničom a baličom z uvedených zákonov ako i z ďalšej platnej legislatívy v oblasti životného prostredia a odpadového hospodárstva, vrátane poradenstva a ďalšieho environmentálneho servisu podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek klienta.

Materiálová spoločnosť ako kolektívny systém pre elektrozariadenia a elektroodpad na základe zmluvy preberá všetky povinnosti klienta vyplývajúce mu zo spomínaného zákona o odpadoch a ako oprávnená (obalová) organizácia aj povinnosti vyplývajúce mu zo zákona o obaloch. Rovnako preberá na seba všetky povinnosti klienta vyplývajúce zo zákona o odpadoch vo vzťahu k batériám a akumulátorom a k ďalším výrobkom, za ktoré sa platí príspevok do Recyklačného fondu (s výnimkou vozidiel).

20.08.2009

15 rokov pre životné prostredie