Informácie pre distribútorov (predajcov) a servisy

Distribútor EEZ / Distribútor BaA / Distribútor obalov / Distribútor pneumatík / Distribútor neobalových výrobkov

Na distribútorov vyhradených výrobkov (EEZ, BaA, obaly, neobalové výrobky, pneumatiky, vozidlá), ktorí poskytujú vyhradené výrobky pochádzajúce od výrobcu vyhradeného výrobku nezapísaného v príslušnom registri priamo konečnému používateľovi,  prechádzajú vo vzťahu k vyhradeným výrobkom povinnosti výrobcu.


Distribútor elektrozariadenia (EEZ) je každá fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba v dodávateľskom reťazci, ktorá sprístupňuje elektrozariadenia v rámci svojej podnikateľskej činnosti na trhu. Distribútor môže byť súčasne výrobcom elektrozariadení.

Distribútor EEZ je okrem iného povinný

 • zabezpečiť bezplatný spätný zber elektroodpadu (OEEZ) na svojich predajných miestach po celú prevádzkovú dobu. O tejto skutočnosti musí informovať konečného používateľa, a to na mieste, ktoré je pri predaji dobre viditeľné a verejne prístupné.
  • pri predaji nového EEZ na výmennom základe kus za kus bezplatne, ak odovzdávaný OEEZ je rovnakej kategórie, rovnakého funkčného určenia ako predávané EEZ
  • v prípade veľmi malého OEEZ a OEEZ zo svetelných zdrojov bezplatne a bez nároku na kúpu nového EEZ v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená EEZ je aspoň 400 m2. V prípade, že predajná plocha vyhradená pre EEZ je menšia ako 400m2, distribútor je oprávnený v takejto maloobchodnej predajni vykonávať spätný zber OEEZ, ak mu to vyplýva zo zmluvného vzťahu s výrobcom EEZ plniacim si vyhradené povinnosti individuálne alebo s OZV
 • zabezpečiť bezplatný spätný zber elektroodpadu (OEEZ) v mieste výdaja alebo skladu EEZ, ak distribuuje EEZ konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja. Ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom EEZ.
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraného OEEZ na zberné miesto OEEZ v súlade so zmluvou uzavretou s výrobcom plniacim vyhradené povinnosti individuálne alebo OZV, alebo odovzdanie spracovateľovi EEZ.
 • plniť povinnosti spätného zberu a odovzdania vyzbieraného OEEZ tak, aby nedochádzalo k sťaženiuopätovného použitia alebo recyklácie takéhoto OEEZ.

Poznámka: Na vykonávanie spätného zberu OEEZ a na prevádzkovanie zberného miesta OEEZ sa nevyžaduje súhlas podľa § 97, ani registrácia § 98 zákona o odpadoch.

Distribútor EEZ je oprávnený

 • odmietnuť prevzatie OEEZ v rámci spätného zberu, ak odovzdávaný OEEZ neobsahuje základné komponenty EEZ, z ktorého pochádza, alebo ak predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť personálu v dôsledku kontaminácie alebo obsahuje iný odpad ako OEEZ.  Na nakladanie s odmietnutým OEEZ sa vzťahujú povinnosti držiteľa odpadu.

 


Distribútor batérií a akumulátorov (BaA) je osoba, ktorá poskytuje batérie a akumulátory v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

Distribútor BaA je povinný:

 • zabezpečiť bezplatný spätný zber BaA (prenosných, automobilových) na svojich predajných miestach po celú prevádzkovú dobu bez ohľadu na výrobnú značku a dátum uvedenia na trh. O tejto skutočnosti musí informovať konečného používateľa, a to na mieste, ktoré je pri predaji dobre viditeľné a verejne prístupné a na webovom sídle, ak ho má zriadené.
 • zabezpečiť bezplatný spätný zber BaA (prenosných, automobilových) v mieste výdaja alebo skladuBaA, ak distribuuje BaA konečnému používateľovi v rámci zásielkového obchodu vrátane elektronického predaja. Ak takýto sklad nemá, tak na mieste dohodnutom s výrobcom BaA.
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných BaA (prenosných) na zberné miesto použitých BaAv súlade so zmluvou uzavretou s výrobcom plniacim vyhradené povinnosti individuálne, OZV alebo 3. osobou, alebo odovzdanie spracovateľovi EEZ. Ak takúto zmluvu nemá, tak na ktorékoľvek zberné miesto použitých BaA alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použitých BaA.
 • zabezpečiť odovzdanie vyzbieraných BaA (automobilových) osobe oprávnenej na zber automobilových BaA alebo spracovateľovi použitých automobilových BaA v súlade so zmluvou uzavretou s výrobcom plniacim vyhradené povinnosti individuálne, OZV alebo 3. osobou. Ak takúto zmluvu nemá, tak ktorejkoľvek osobe oprávnenej na zber automobilových BaA alebo ktorémukoľvek spracovateľovi použitých automobilových BaA.


Distribútor obalov je ten, kto v rámci predmetu svojej činnosti uskutočňuje distribúciu obalov, tzn. odplatné alebo bezodplatné odovzdanie obalu (tovaru v obale) inej osobe na účely dodania, predaja alebo použitia obalu (tovaru v obale) v obchodnej sieti vrátane predaja konečnému používateľovi s výnimkou uvedenia na trh.

Distribútor obalov sa v určitých prípadoch môže stať súčasne „výrobcom obalov“, ak napr. ako distribútor obalov poskytuje obal na bezprostredné zabalenie tovaru konečnému spotrebiteľovi (napr. vrecko pri ovocí) alebo ak ako distribútor tovaru sami zabalíte distribuovaný tovar (napr. box na jedlo v reštaurácii).

Distribútor obalov, ktorý distribuuje tovary v zálohovaných obaloch, je okrem iného povinný

 • zálohovať obaly a dodržiavať ustanovenú výšku záloh
 • odoberať opakovane použiteľné zálohované obaly (OPZO) rovnakého druhu a typu, ktoré distribuuje, bez obmedzenia množstva a bez viazania odberu na nákup tovaru a vrátiť zálohu v plnej výške, pričom zabezpečí dostatočný počet miest odberu zodpovedajúci množstvu miest predaja
 • informovať spotrebiteľa o výške záloh pre jednotlivé druhy OPZO a zabezpečiť ich odber počas celej doby prevádzky, ak distribuuje OPZO ich predajom spotrebiteľovi v prevádzkarni
 • zabezpečiť odovzdanie odobratých OPZO tomu výrobcovi obalov alebo distribútorovi obalov, ktorý mu účtoval zálohu.

 


Distribútor pneumatík je každý podnikateľ, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja (servis).

Distribútor pneumatík je povinný

 • zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík od konečného užívateľa bez viazanosti na kúpu nového produktu alebo inej služby a o možnosti spätného zberu musí informovať prostredníctvom svojho webového sídla (ak ho má zriadené) a miesta verejne prístupného pri predaji
 • dohodnúť náhradný čas a spôsob prevzatia odpadových pneumatík, ak množstvá odpadových pneumatík odovzdávané konečným používateľom presahujú skladové možnosti distribútora
 • plniť evidenčnú a ohlasovaciu povinnosť vo vzťahu k predkladaniu štvrťročného ohlásenia o množstvách vyzbieraných odpadových pneumatík na MŽP a koordinačné centrum (KC), ak je zriadené.

Poznámka: Na vykonávanie spätného zberu odpadových pneumatík sa nevyžaduje súhlas podľa § 97, ani registrácia § 98 zákona o odpadoch.

Tlačivá k odvozu odpadových pneumatík na stiahnutie: Tlačivá k odvozu odpadových pneumatík 

 


Distribútor neobalových výrobkov je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje neobalové výrobky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi.

Distribútor neobalových výrobkov sa môže stať zároveň „výrobcom neobalových výrobkov“.

Ponúkame pre Vás

15 rokov pre životné prostredie