Ponuka služieb

Cieľom spoločnosti SLOVMAS a. s. ako tzv. organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) je ponúknutie služieb výrobcom vyhradených výrobkov a ponúknutie následnej spolupráce ďalším subjektom (mestám a obciam, subjektom pôsobiacim v odpadovom hospodárstve (OH), občanom) pri čo najúčinnejšom a súčasne najefektívnejšom prevádzkovaní spoločného kolektívneho systému (materiálového spoločenstva) zabezpečujúceho spätný odber, odber, zber, prepravu, spracovávanie, zhodnocovanie (recykláciu) a environmentálne vhodné zneškodňovanie opotrebovaných pneumatík, elektroodpadu, odpadu z použitých batérií a akumulátorov, odpadu z obalov a neobalových výrobkov (obaly a neobalové výrobky sprostredkovaním u zmluvného autorizovaného partnera) tak, aby boli splnené všetky náležitosti slovenskej legislatívy i legislatívy EÚ.

Kolektívny systém nakladania s výrobkami a s odpadom z nich (materiálové spoločenstvo) zabezpečovaný spoločnosťou SLOVMAS, a. s. je otvorený pre všetky povinné osoby (výrobcov vyhradených výrobkov) v zmysle zákona o odpadoch v jeho platnom znení. Účasť v systéme nahrádza individuálne plnenie povinností so všetkými jeho dôsledkami. Kolektívny systém (materiálová spoločnosť) na základe zmluvy preberá povinnosti klienta vyplývajúce mu zo spomínaného zákona.

Ku každému nášmu klientovi pristupujeme individuálne s maximálnym ohľadom na jeho požiadavky, ktoré plníme tak, aby konečný výsledok našej spoločnej práce zodpovedal jeho predstavám a legislatívnym požiadavkám. Náš klient je dôležitým členom nášho tímu, je pravidelne informovaný o našej činnosti a má možnosť kedykoľvek vysloviť svoje pripomienky a nové návrhy.

V prípade záujmu o vstup do systému a o uzavretie zmluvy máte možnosť sa zaregistrovať priamo na našom webovom sídle, následne Vám zašleme zmluvu k podpisu. Ceny služieb nájdete v aktuálnom cenníku. Činnosť splnomocneného zástupcu je pre nie klientov odplatná, cena dohodou.

Zmena zmluvy s účinnosťou od 01.05.2017 sa týka len doby, na ktorú sa zmluva uzatvára (Čl. VIII, ods. 3) a je to zmena z dôvodu zosúladenia textu zmluvy s novelou zákona o odpadoch účinnou od 01.05.2017 (miesto doby neurčitej sa zmluva uzatvára na dobu určitú).

Zmena zmluvy s účinnosťou od 08.2020 sa týka len zosúladenia kategórií elektrozariadení s platnou legislatívou a obdobia, na ktorú sa zmluva uzatvára (Čl. VIII, ods. 3) a je to zmena z dôvodu zosúladenia textu zmluvy s obdobím, na ktoré má SLOVMAS, a. s. predĺžené autorizácie na činnosť OZV.

Zmena zmluvy s účinnosťou od januára 2024 reflektuje na formálne zmeny registračných údajov v súlade s novou súdnou mapou (nové obchodné registrové súdy).


Súvisiace dokumenty:

Zmluva s klientom - účinná od 01.2024

Zmluva s klientom - účinná od 08.2020 do 12.2023

Zmluva s klientom - účinná od 01.05.2017 do 08.2020

Zmluva s klientom - účinná od 01.07.2016 do 30.04.2017

Zmluva s klientom - pôvodná

 

Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2009
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2010
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2011
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2012
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2013
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2014
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2015
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2016 - obdobie končiace 30.06.2016
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2016 - obdobie začínajúce od 01.07.2016
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2017
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2018
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2019
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2020
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2021
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2022
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2023
Cenník služieb SLOVMAS, a. s. pre rok 2024

10 rokov pre životné prostredie