Elektrické a elektronické zariadenia

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako autorizovaná OZV pre elektrické a elektronické zariadenia(aktuálne znenie autorizácie) zabezpečuje pre svojich klientov komplexné činnosti a služby týkajúce sa nakladania s elektrickými a elektronickými zariadeniami (EEZ) a s odpadom z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ).

Ide najmä o:

  • registrácia na MŽP SR a udržiavanie aktuálnosti registrácie v registri výrobcov elektrozariadení
  • kolektívne plnenie limitov zberu OEEZ zabezpečením a organizáciou plošného zberu OEEZ z miest a obcí, zabezpečením a organizáciou spätného odberu a odberu starých elektrozariadení z predajní, servisných stredísk a z distribučných miest a následným zabezpečením prepravy do autorizovaných spracovateľských organizácií s kontrolou plnenia limitov miery zhodnocovania (recyklácie) OEEZ
  • zabezpečenie plnenia povinností vo vzťahu k EEZ a k OEEZ týkajúcich sa ako nových, tak aj historických zariadení a odpadu z nich, domácich aj profesionálnych, tzv. „nedomácich“ EEZ, a odpadu z nich
  • zabezpečenie plnenia povinnosti výpočtu trhového a zberového podielu
  • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu štvrťročného "Ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu" na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva.
  • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu ročného Ohlásenia o elektrozariadeniach a nakladaní s elektroodpadom na MŽP SR v stanovenom  termíne
  • možnosť ustanovenia SLOVMAS, a. s. za splnomocneného zástupcu pre spoločnosti so sídlom, resp. miestom podnikania, mimo územia SR v zmysle § 27 ods. 18 zákona o odpadoch na základe písomného splnomocnenia (pre nie klientov odplatne, cena dohodou)
  • poradenstvo v oblasti nakladania s EEZ a OEEZ
  • informovanie verejnosti o možnostiach správneho nakladania so starým EEZ a s OEEZ

 

 

Zoznam zmluvných obcí a miest zberu elektroodpadu k 31.12.2023.

10 rokov pre životné prostredie