Informácie pre mestá a obce

Nakladanie s komunálnym odpadom

    

Uplatnenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v zákone č. 79/2015 Z. z. mení spôsob financovania nakladania s komunálnym odpadom. To však neznamená, že obec nenesie zodpovednosť za nakladanie s komunálnym odpadom. Naďalej zostáva subjektom, ktorý zodpovedá za nakladanie s komunálnym odpadom (KO) a drobným stavebným odpadom (DSO) a manažuje si nakladanie s ním na svojom území.

Aké povinnosti musí obec plniť?

Okrem povinnosti vypracovania POH obce (§ 10, ods. 1) a plnenia povinností držiteľa odpadu (§ 14 ods. 1) musí obec, v súvislosti so systémom nakladania s komunálnym odpadom, plniť tieto povinnosti (§ 81 ods.7):

Zabezpečiť zber a prepravu zmesového komunálneho odpadu vznikajúceho na jej území na účely jeho zhodnotenia alebo zneškodnenia.
Zabezpečiť zberné nádoby pre zmesový komunálny odpad. Obec vo všeobecne záväznom nariadení (VZN) určí výšku týchto nákladov a ich zahrnutie do miestneho poplatku za KO a DSO (náklady znáša občan ako pôvodný pôvodca odpadu) alebo ustanoví iný spôsob ich úhrady.
Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, ktoré nespadajú do RZV

  • biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne
  • biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
  • jedlých olejov a tukov z domácností

Zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu komunálnych odpadov pre papier, plasty, kovy a sklo najmenej v rozsahu vyplývajúcom z požiadaviek ustanovených na triedený zber komunálnych odpadov.
Umožniť na území obce nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, ktorý je súčasťou komunálneho odpadu (elektrozariadenia a batérie a akumulátory, obaly a neobalové výrobky).
Umožniť na území obce nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu, ktorý nie je súčasťou komunálneho odpadu (vozidlá, pneumatiky).
Zabezpečiť, najmenej dvakrát do roka, zber a prepravu objemných odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu z domácností s obsahom škodlivých látok na účely ich zhodnotenia alebo zneškodnenia; to sa nevzťahuje na obec, ktorá má menej ako 5 000 obyvateľov a na jej území je zriadený zberný dvor.
Zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci.

Aké náklady na činnosti nakladania s komunálnym odpadom znáša obec?

Obec z miestneho poplatku za KO a DSO hradí

1. náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom
2. náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom
3. náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje RZV
4. náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu
5. náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov


Programy odpadového hospodárstva

Povinnosť vypracovať program odpadového hospodárstva obce sa vzťahuje na tie obce, na ktorých území ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000.

Vypracovaný POH obce musí dotknutá obec predložiť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie do 4 mesiacov od vydania POH kraja. Obsah POH obce je špecifikovaný v § 10 ods. 2 zákona.

Obdobie platnosti POH obce je zhodné s obdobím platnosti POH kraja, teda spravidla 10 rokov. V prípade, ak obci vznikne povinnosť vypracovať POH obce počas už prebiehajúcej platnosti POH kraja, obec musí zabezpečiť zhodu konca platnosti svojho POH s koncom platnosti POH kraja.

Obec má možnosť vypracovať POH obce spoločne s viacerými obcami na základe zmluvnej spolupráce (POH združenia obcí).

 


 

Informácie o množstvách vyzbieraných zložiek komunálnych odpadov a o množstvách vykúpených odpadov

Informácia za 4. štvrťrok 2018

Ponúkame pre Vás

10 rokov pre životné prostredie