Podmienky používania webových stránok

Podmienky používania webových stránok spoločnosti SLOVMAS, a. s., ako prevádzkovateľa

​​I.
Úvodné ustanovenia a výklad pojmov

 1. Spoločnosť SLOVMAS, a. s., so sídlom Na paši 4, 821 02 Bratislava, IČO: 44 946 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4846/B (ďalej aj ako „SLOVMAS, a. s.“ alebo ako „prevádzkovateľ“) je vlastníkom a prevádzkovateľom webovej stránky www.slovmas.sk (ďalej len „webová stránka“).
 2. Prevádzkovateľ v rámci svojej podnikateľskej činnosti vykonáva činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, pričom svoju webovú stránku používa predovšetkým na účely prezentácie svojich služieb a poskytnutie všeobecných informácií pre verejných užívateľov.
 3. Užívateľom sa rozumie každá osoba, ktorá si prehliada webové stránky prevádzkovateľa a získava z nej informácie.
 4. Podmienkami používania webovej stránky spoločnosti SLOVMAS, a. s. ako prevádzkovateľa (ďalej iba ako „podmienky používania“) sa upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi prevádzkovateľom a užívateľmi ako aj základné pravidlá pre získavanie a používanie informácií umiestnených na webovej stránke prevádzkovateľa.
 5. Vstup na webovú stránku a jej používanie sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a týmito podmienkami používania. Používanie webovej stránky v rozpore s týmito podmienkami je zakázané.

II.
Prehlásenie užívateľa webovej stránky

 1. Vstupom na webovú stránku a jej prehliadaním užívateľ potvrdzuje, že si je plne vedomý všetkých skutočností a podmienok uvedených v podmienkach použitia a zároveň potvrdzuje, že si tieto podmienky prečítal, ich obsahu porozumel a bez výhrad tieto podmienky prijal a že podľa nich bude riadne postupovať a nebude vykonávať činnosť, ktorá by bola s nimi v akomkoľvek rozpore.
 2. Súhlas s podmienkami na sťahovanie obsahu webovej stránky alebo jeho časti udeľuje užívateľ sťahovaním tohto obsahu.

III.
Autorské práva a iné práva duševného vlastníctva

 1. Webová stránka, jej zobrazenie a všetky informácie uvedené na webovej stránke prevádzkovateľa ako aj všetky texty, obrázky, grafické prvky a iné materiály na webovej stránke, vrátane web designu, layout webovej stránky, zdrojového kódu webovej stránky prevádzkovateľa sú chránené autorským právom podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej iba ako „autorský zákon“). Prevádzkovateľ je v súlade s autorským zákonom oprávnený vykonávať všetky majetkové práva k tejto webovej stránke a jej obsahu.
 2. Všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva obsiahnuté vo všetkých textoch, obrázkoch a iných materiáloch na webovej stránke prevádzkovateľa sú vlastníctvom spoločnosti SLOVMAS, a. s. alebo iného výslovne uvedeného vlastníka alebo sú zo zdroja, ktorý povoľuje ich bezplatné využívanie aj na komerčné užívanie.
 3. Užívateľ môže reprodukovať ukážky či úryvky z webovej stránky, a to výlučne len pre súkromné (nekomerčné) využitie a výhradne za predpokladu, že neporuší autorské práva, či iné práva duševného vlastníctva a/alebo iné vlastnícke práva a za predpokladu, že na týchto reprodukciách bude uvedená poznámka o copyright. Žiadnu reprodukciu akejkoľvek časti webovej stránky a jej textov či iného obsahu nesmie užívateľ predať alebo distribuovať za účelom obchodného zisku, ani ju nesmie upravovať alebo zahŕňať do akejkoľvek inej práce, publikácie alebo webovej stránky, či inej formy svojej prezentácie ani uvádzať ju ako svoje dielo. Použitie obsahu v takejto súvislosti bude považované za poškodzovanie práv prevádzkovateľa. V prípade použitia obsahu webovej stránky v rozpore s týmto bodom a bez predchádzajúceho písomného súhlasu prevádzkovateľa sa môže užívateľ dopustiť spáchania trestného činu porušovania autorských práv v zmysle § 283 zákona č. 300/2005 Z. z. Trestného zákona v platnom znení alebo prevádzkovateľovi spôsobiť škodu, za ktorú bude užívateľ niesť zodpovednosť v zmysle príslušných právnych predpisov. Prevádzkovateľ sa v takom prípade bude domáhať svojich práv prostredníctvom všetkých oprávnených prostriedkov, v prípade nevyhnutnosti na príslušnom súde v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike.
 4. Celý obsah webovej stránky je chránený autorským zákonom a ostatnými právnymi predpismi v oblasti ochrany práv duševného vlastníctva. Za obsah stránky sa považujú najmä texty, obrázky alebo fotografie, audio alebo video nahrávky, zdrojový kód webovej stránky ako aj webdesign a ostatné prvky, ktoré sú jej súčasťou. Majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ, autori a tretie strany, ktoré obsah vytvorili a/alebo umožnili jeho používanie. Ochranné známky, obchodné mená, logá, znaky, servisné značky a iné označenia (spoločne ako “chránené označenia“) zobrazené a používané na webovej stránke sú chráneným právom duševného vlastníctva majiteľov týchto označení. Majiteľom autorských práv je prevádzkovateľ, autori a/alebo tretie strany, ktoré obsah chránených označení vytvorili a/alebo umožnili prevádzkovateľovi jeho používanie. Webová stránka môžu obsahovať aj chránené označenia tretích strán odlišných od prevádzkovateľa, ktoré prevádzkovateľ používa a uverejňuje so súhlasom týchto osôb, pokiaľ je takýto súhlas potrebný, a to len na dohodnutý účel. Všetky tieto chránené označenia tretích strán sú chránené právami týchto tretích strán a na ich prehliadanie, používanie či iné nakladanie sa tieto podmienky používania vzťahujú v rovnakom rozsahu ako na chránené označenia patriace prevádzkovateľovi. Akékoľvek použitie/zneužitie chránených označení zobrazených na webovej stránke alebo v rámci ľubovoľného obsahu na webovej stránke, s výnimkou prípadov výslovne stanovených (umožnených) v týchto podmienkach používania, je zakázané.

IV.
Zodpovednosť prevádzkovateľa

 1. Cieľom prevádzkovateľa je poskytovať prostredníctvom webovej stránky informácie pre užívateľov. Všetky údaje a informácie uverejnené na tejto webovej stránke sú len informatívne a nemajú záväzný charakter. Prevádzkovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré sa na webovej stránke nachádzajú.
 2. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za akékoľvek hmotné či nehmotné škody spôsobené používaním webovej stránky prevádzkovateľa a použitím či zneužitím informácií zverejnených na tejto webovej stránke. Prevádzkovateľ rovnako nenesie zodpovednosť za škody spôsobené používaním webových stránok patriacich tretím subjektom, ktoré je možné navštíviť prostredníctvom webovej stránky prevádzkovateľa.
 3. Všetky informácie na webovej stránke prevádzkovateľa sú poskytované pri najlepšom vedomí a svedomí prevádzkovateľa, ktorý nenesie zodpovednosť za ich aktuálnosť, úplnosť či technickú presnosť.
 4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za akúkoľvek škodu či poškodenie počítačovým vírusom pri sťahovaní údajov z webovej stránky prevádzkovateľa.

V.
Právo na zmenu obsahu

 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo webovú stránku a akýkoľvek jej obsah kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho upozornenia, zasahovať do používania webovej stránky, aktualizovať a meniť jej obsah ako aj tieto podmienky používania. Takáto zmena je účinná dňom jej zverejnenia na príslušnej webovej stránke prevádzkovateľa.
 2. Nadobudnutím platnosti nových podmienok použitia strácajú platnosť pôvodné podmienky použitia.

VI.
Poskytované informácie

 1. Informácie na webovej stránke nemajú záväzný charakter, ich obsah je len informatívny a medzi prevádzkovateľom webovej stránky a užívateľom nevzniká získaním informácie a jej využívaním žiadny právny vzťah okrem vzájomných práv a povinností vyplývajúcich zo zákonnej ochrany autorského práva a práv duševného vlastníctva vzťahujúcich sa k informáciám a webovej stránke. Zverejnením informácií, článkov na webovej stránke nedochádza k poskytovaniu žiadnych služieb.

VII.
Cookies

 1. Prevádzkovateľ používa na tejto webovej stránke súbory nazývané „cookies“, ktoré sú použité za účelom základnej funkčnosti webových stránok, merania návštevnosti webu, cielenia reklamy, prispôsobenia zobrazenia webovej stránky a za účelom vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webovej stránke. Cookies pre cielenie reklamy sú spracúvané na základe súhlasu užívateľa. Údaje, ktoré o užívateľovi prevádzkovateľ takto získa, môžu byť sprístupnené aj ďalším spracovateľom, najmä, ale nie len prevádzkovateľom služieb a platforiem Google, Facebook a LinkedIn.
 2. Zber údajov uvedených v odseku 1 tohto článku je možné považovať za spracovanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa alebo tretej strany v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“).
 3. Webové stránky je možné používať aj v režime, ktorý neumožňuje zbieranie údajov o správaní návštevníkov webu; tento režim je možné nastaviť v rámci nastavenia prehliadača, kde môžete ukladaniu cookies do vášho zariadenia, v ktorom webovú stránku používate, zakázať. Zbieranie údajov o správaní užívateľov je aktivované z iniciatívy užívateľa, vyjadreného nastavením používaného webového prehliadača. Takéto nastavenie prehliadača je v zmysle § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení považované za súhlas užívateľa s použitím cookies na webovej stránke prevádzkovateľa. Podrobnejšie informácie o používaní cookies na webovej stránke prevádzkovateľa sa užívateľovi zobrazí vždy v dolnej časti webovej stránky.
 4. Cookies, ktoré sa zbierajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca.
 5. Cookies pre cielenie reklamy sú spracovávané na právnom základe vášho súhlasu v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. Súhlas udeľujete nastavením prehliadača na svojom zariadení na dobu, ktorá je uvedená ďalej. Súhlas so zbieraním údajov súborov cookies pre marketingové účely sa dá kedykoľvek vziať späť zmenou nastavenia príslušného internetového prehliadača.
 6. Spracovanie osobných údajov je vykonávané prevádzkovateľom osobných údajov, osobné údaje však môže spracovávať napríklad, ale nie len aj :
  1. poskytovateľ služby Google Analytics a reklamného systému Google AdWords, prevádzkovanej spoločnosťou Google Inc., so sídlom 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
  2. poskytovateľ služby Facebook Ads., prevádzkovanej spoločnosťou Facebook Inc., so sídlom 1601, Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.
  3. poskytovateľ služby LinkedIn, so sídlom  1000 W. Maude Avenue, Sunnyvale, CA 94085, USA.
  4. prípadne ďalší poskytovatelia softvérov, služieb a aplikácií využívaných alebo umiestnených na webovej stránke.
 7. Vyššie uvedené spoločnosti ďalej s cookies nakladajú v súlade s ich zmluvnými podmienkami, ktoré nájdete predovšetkým na:
  https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
  https://policies.google.com/privacy/update?hl=cs 
  https://www.facebook.com/policy.php
  https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

VIII.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 1. Všetky právne vzťahy a právne skutočnosti týmito podmienkami používania neupravené sa budú primerane spravovať príslušnými ustanoveniami autorského zákona, zákona č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v platnom znení a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.
 2. Tieto podmienky používania nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 26.03.2021.

SLOVMAS, a. s.

 

15 rokov pre životné prostredie