Obchodné údaje

Názov spoločnosti: SLOVMAS, a. s.
Sídlo: Na paši 4, 821 02 Bratislava
Poštová adresa – adresa pracoviska: Na paši 4, 821 02 Bratislava
Registrácia: Mestský súd Bratislava III, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 4846/B
Štatutárny zástupca: Ing. Jiří Mikulenka, predseda predstavenstva
IČO: 44 946 422
DIČ: 202 288 8472
IČ DPH: SK 202 288 8472
Banka: ČSOB, a.s.
BIC/SWIFT kód: CEKOSKBX
Účet: 4017836021/7500
IBAN: SK30 7500 0000 0040 1783 6021

10 rokov pre životné prostredie