O spoločnosti

SLOVMAS, a. s. (Slovenská materiálová spoločnosť) je akciovou spoločnosťou založenou a kontrolovanou výhradne viacerými menšími výrobcami a dovozcami dotknutých komodít. Zámerom spoločnosti je ponúknuť povinným osobám v zmysle platnej environmentálnej legislatívy čo najširšie služby pri zabezpečovaní plnenia povinností, vrátane poradenstva a ďalšieho environmentálneho servisu podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek klienta.

Komplexnosťou svojich činností a služieb je SLOVMAS, a. s. univerzálnou materiálovou spoločnosťou, ktorá je na trhu jedinečnou, s najširšími službami (všetky komodity okrem vozidiel, obaly a neobalové výrobky prostredníctvom zmluvného autorizovaného partnera) a širokými oprávneniami ako OZV. Reaguje súčasne na aktuálne legislatívne zmeny v oblasti nakladania s odpadmi a s obalmi (vyhradenými výrobkami), aj na aktuálnu trhovú situáciu v oblasti druhotných surovín.

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. má dlhoročné skúsenosti v oblasti kolektívneho nakladania s odpadmi a ako kolektívna organizácia pre elektrozariadenia, batérie a akumulátory a ako oprávnená organizácia pre obaly do 30.06.2016 zabezpečovala pre svojich klientov plnenie povinností v zmysle zákona odpadoch (zákon č. 223/2001 Z. z.) a zákona o obaloch (zákon č. 119/2010 Z. z), a to vrátane plnenia povinností k Recyklačnému fondu (RF).

Svoje postavenie na trhu v systéme združeného (kolektívneho) nakladania s odpadmi spoločnosť potvrdila získaním autorizácií na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly, neobalové výrobky, pneumatiky, elektrozariadenia a batérie a akumulátory podľa nového zákona o odpadoch (zákon č. 79/2015 Z. z), a to s účinnosťou od 1.7.2016. Autorizácia na výkon činnosti organizácie zodpovednosti výrobcov pre obaly a neobalové výrobky bola NEZÁKONNE Ministerstvom životného prostredia SR zrušená ku dňu 31.12.2017; vec je v konaní príslušných orgánov SR. Služby pre obaly a neobalové výrobky z dôvodu právnej opatrnosti dočasne zabezpečujeme prostredníctvom zmluvného autorizovaného partnera.

Cieľom spoločnosti SLOVMAS, a. s. je to, aby jej klienti nielen plnili predpísané limity a ďalšie povinnosti v súlade so zákonom, ale plnili ich za čo najnižších, ale reálne dosiahnuteľných nákladov zodpovedajúcich aktuálnej situácii na trhu s odpadmi v Slovenskej republike, respektíve v EÚ. Materiálová spoločnosť je otvorená pre všetky povinné osoby v zmysle vyššie citovaného zákona, a to za rovnakých nediskriminačných podmienok.

Plnenie povinností pri nakladaní s odpadom prebieha výhradne zabezpečovaním reálnych materiálových tokov dotknutých komodít. Materiálové toky sú riadené a zabezpečované aj financované priamo SLOVMAS, a. s. od miest vzniku odpadu až po jeho spracovanie a zhodnotenie (recykláciu) v súlade s platnou legislatívou.

Na vzniku, riadení a zabezpečovaní činností SLOVMAS, a. s. sa podieľal a podieľa tím skúsených dlhoročných odborníkov v oblasti životného prostredia a kolektívneho nakladania s odpadmi, ktorí sú v praxi dostatočne známi a ktorí preukázali svoju odbornosť a spôsobilosť konkrétnymi výsledkami, a to nielen v rámci SR, ale aj EÚ. Tieto skúsenosti sú tak využité v novom efektívnejšom, komplexnejšom a modernejšom poňatí kolektívneho nakladania s odpadmi formou univerzálneho materiálového spoločenstva prinášajúceho klientom množstvo noviniek, zlepšení a ďalších výhod.

15 rokov pre životné prostredie