Legislatíva Slovenskej republiky

Legislatíva týkajúca sa vyhradených výrobkov a vyhradených prúdov odpadu

Vyhradené výrobky a vyhradené prúdy odpadu:
Zákony

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon č. 79/2015 Z. z.

Vyhlášky

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov

Vyhláška č. 365/2015 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti

Vyhláška č. 366/2015 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 373/2015 Z. z. o rozšírenej zodpovednosti výrobcov vyhradených výrobkov a o nakladaní s vyhradenými prúdmi odpadu Vyhláška č. 373/2015 Z. z.

Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Vyhláška č. 371/2015 Z. z.

15 rokov pre životné prostredie