Obaly

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. zabezpečuje pre svojich klientov komplexné činnosti a služby týkajúce sa nakladania s obalmi a s odpadom z obalov z časti priamo a z časti prostredníctvom zmluvného autorizovaného partnera (nižšie vyznačené). Služba v komplexnom rozsahu je od 01.01.2020 až do odvolania nedostupná, dostupné čiastkové činnosti a služby sú vyznačené *.

Ide najmä o:

 • * registrácia na MŽP SR a udržiavanie aktuálnosti registrácie v registri výrobcov obalov
 • * výber zmluvnej OZV, posúdenie zmluvy
 • * asistencia pri komunikácii s orgánmi miestnej a štátnej správy vo veci obalov a odpadov z obalov
 • zabezpečenie a prevádzkovanie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov oddelene vyzbieraných z komunálnych odpadov (cez partnera)
 • zabezpečenie plnenia cieľov odpadového hospodárstva v oblasti nakladania s odpadmi z obalov organizáciou zberu odpadu z obalov a ich prepravy do zariadení na zhodnocovanie (recykláciu) odpadu z obalov (cez partnera)
 • * zabezpečenie plnenia povinnosti výpočtu trhového a zberového podielu
 • * zabezpečenie spracovania ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu "Ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu" ako podkladu pre povinné ročné ohlásenie na MŽP SR pre zmluvnú OZV
 • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu ročného Ohlásenia o obaloch uvedených na trh v SR a plnení miery zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov na MŽP SR v stanovenom termíne (cez partnera)
 • * možnosť ustanovenia SLOVMAS, a. s. za splnomocneného zástupcu pre spoločnosti so sídlom, resp. miestom podnikania, mimo územia SR v  zmysle § 27 ods. 18 zákona o odpadoch na základe písomného splnomocnenia (pre nie klientov odplatne, cena dohodou)
 • * poradenstvo v oblasti nakladania s obalmi a odpadom z nich
 • * informovanie verejnosti o možnostiach nakladania s odpadom z obalov (priamo aj cez partnera)

15 rokov pre životné prostredie