Pneumatiky

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako autorizovaná OZV pre pneumatiky zabezpečuje pre svojich klientov komplexné činnosti a služby týkajúce sa nakladania s odpadovými pneumatikami.

Ide najmä o:

  • registrácia na MŽP SR a udržiavanie aktuálnosti registrácie v registri výrobcov pneumatík
  • zabezpečenie zberu, prepravy a zhodnocovania (recyklácie) odpadových pneumatík najmenej vo výške limitov zhodnotenia odpadových pneumatík stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi
  • zabezpečenie plnenia povinnosti výpočtu trhového a zberového podielu
  • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu štvrťročného "Ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu" na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
  • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu ročného Ohlásenia o pneumatikách a nakladaní s odpadovými pneumatikami na MŽP SR v stanovenom  termíne
  • možnosť ustanovenia SLOVMAS, a. s. za splnomocneného zástupcu pre spoločnosti so sídlom, resp. miestom podnikania, mimo územia SR v  zmysle § 27 ods. 18 zákona o odpadoch na základe písomného splnomocnenia (pre nie klientov odplatne, cena dohodou)
  • poradenstvo v oblasti nakladania s odpadovými pneumatikami
  • informovanie verejnosti o možnostiach správneho nakladania s odpadovými pneumatikami

 

 

Zoznam zmluvných obcí a miest zberu odpadových pneumatík k 31.12.2023.

15 rokov pre životné prostredie