Batérie a akumulátory

Spoločnosť SLOVMAS, a. s. ako autorizovaná OZV pre batérie a akumulátory zabezpečuje pre svojich klientov komplexné činnosti a služby týkajúce sa nakladania s novými a použitými batériami a akumulátormi.

Ide najmä o:

  • registrácia na MŽP SR a udržiavanie aktuálnosti registrácie v registri výrobcov batérií a akumulátorov
  • zabezpečenie zberu a zhodnotenia(recyklácie) použitých batérií a akumulátorov s kontrolou plnenia cieľov zberu a recyklácie
  • zabezpečenie plnenia povinnosti výpočtu trhového a zberového podielu
  • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu štvrťročného "Ohlásenia o objeme výroby, cezhraničnej prepravy z iného členského štátu do Slovenskej republiky, dovozu, cezhraničnej prepravy do iného členského štátu zo Slovenskej republiky a vývozu" na príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva
  • zabezpečenie plnenia ohlasovacích povinností vo vzťahu k predkladaniu ročného Ohlásenia o batériách a akumulátoroch a nakladaní s použitými batériami a akumulátormi na MŽP SR v stanovenom  termíne
  • možnosť ustanovenia SLOVMAS, a. s. za splnomocneného zástupcu pre spoločnosti so sídlom, resp. miestom podnikania, mimo územia SR v  zmysle § 27 ods. 18 zákona o odpadoch na základe písomného splnomocnenia (pre nie klientov odplatne, cena dohodou)
  • poradenstvo v oblasti nakladania s novými a použitými batériami a akumulátormi
  • informovanie verejnosti o možnostiach správneho nakladania s použitými batériami a akumulátormi

 

 

Zoznam zmluvných obcí a miest zberu použitých batérií a akumulátorov k 31.12.2023.

15 rokov pre životné prostredie