Legislatíva Európskej únie

Legislatíva týkajúca sa elektrozariadení a elektroodpadu, batérií a akumulátorov a použitých batérií a akumulátorov, obalov a odpadov z obalov.

Elektrozariadenia a elektroodpad: 
   
Smernice Európskeho parlamentu a Rady  

Smernica 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach

Smernica 2002/95/ES 

Smernica 2002/96/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. januára 2003 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Smernica 2002/96/ES

Smernica 2003/108/ES Európskeho parlamentu a Rady z 8. decembra 2003, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)

Smernica 2003/108/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/34/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/96/ES o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ), pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/34/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/35/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2002/95/ES o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/35/ES 
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ z 8. júna 2011 o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (prepracované znenie) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/65/EÚ
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ zo 4. júla 2012 o odpade z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ) (prepracované znenie) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ 
Batérie a akumulátory a použité batérie a akumulátory:  
   
Smernice Európskeho parlamentu a Rady  
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES z 11. marca 2008, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, pokiaľ ide o vykonávacie právomoci prenesené na Komisiu Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/12/ES

Nariadenia Komisie

 

Nariadenie Komisie EÚ č. 493/2012 z 11. júna 2012, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá výpočtu recyklačnej efektivity procesov recyklácie použitých batérií a akumulátorov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES

Nariadenie Komisie EÚ č. 493/2012 

Rozhodnutia Komisie

 

Rozhodnutie Komisie z 29. septembra 2008, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určuje spoločná metodika na výpočet ročného predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom (2008/763/ES)

Rozhodnutie Komisie 2008/763/ES

Rozhodnutie Komisie z 5. augusta 2009 týkajúce sa ustanovenia požiadaviek na registráciu výrobcov batérií a akumulátorov v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES (2009/603/ES)

Rozhodnutie Komisie 2009/603/ES

Rozhodnutie Komisie z 25. novembra 2009 o zriadení dotazníka na podávanie správ členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch (2009/851/ES)

Rozhodnutie Komisie 2009/851/ES

Obaly a odpady z obalov: 
   
Smernice Európskeho parlamentu a Rady  

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES z 20. decembra 1994 o obaloch a odpadoch z obalov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES 

Smernica 2004/12/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. februára 2004, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Smernica 2004/12/ES

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES z 9. marca 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/20/ES

Smernice Komisie

 

Smernica Komisie 2013/2/EÚ zo 7. februára 2013, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I k smernici Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Smernica Komisie 2013/2/EÚ

10 rokov pre životné prostredie