Ochrana osobných údajov

Informačné memorandum ochrany osobných údajov

Cieľom tohto Informačného memoranda (ďalej len „Memorandum“) ochrany osobných údajov je poskytnutie informácií, týkajúcich sa spracúvania osobných údajov v zmysle ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie“).

Pri našom podnikaní sme transparentní, čo sa týka aj osobných údajov, a preto považujeme za nevyhnutné poskytnúť vám všetky informácie súvisiace s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame pri našej podnikateľskej činnosti. V tomto Memorande sa dozviete najmä to, na aké účely spracúvame vaše osobné údaje, komu ich môžeme poskytnúť, aké sú vaše práva, ako aj informáciu, ako nás môžete kontaktovať v prípade, že máte otázku týkajúcu sa spracúvania vašich osobných údajov.

Čo sú osobné údaje a prečo ich spracúvame?

Osobnými údajmi sa rozumejú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Spracúvame len tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie konkrétneho účelu spracúvania. Osobné údaje sú spracúvané vždy na vopred vymedzený a legitímny účel, pričom bez ich spracúvania by tento účel nebolo možné dosiahnuť.

Spoločnosť SLOVMAS, a. s., so sídlom Na paši 4, 821 02 Bratislava, IČO: 44 946 422, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 4846/B (ďalej aj len „spoločnosť SLOVMAS, a. s.“ alebo „spoločnosť“) je v zmysle č. 4 ods. 7 Nariadenia prevádzkovateľom vlastného informačného systému, v ktorom spracúva údaje o právnických osobách a osobné údaje fyzických osôb v súlade s právnym základom a za účelom vymedzeným týmto Memorandom.

V našej spoločnosti spracúvame vaše osobné údaje výhradne v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a), v zmysle ktorého je spracúvanie osobných údajov v súlade s Nariadením, pokiaľ dotknutá osoba vyjadrila s takýmto spracúvaním osobných údajov súhlas, v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, v zmysle ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy, prípadne v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f), v zmysle ktorého je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana.

Vaše osobné údaje sú spracúvané vždy len na vopred vymedzený a legitímny účel spracúvania, pričom vždy musí existovať príslušný právny základ na takéto spracúvanie. Týmto si vás dovoľujeme ubezpečiť, že vaše osobné údaje nikdy nie sú ďalej spracúvané na účely nezlučiteľné s pôvodne stanovenými účelmi spracúvania.

 Aký je účel spracúvania vašich osobných údajov?

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je (i) identifikácia klientov, (ii) uzatváranie zmluvných vzťahov s klientmi vrátane predzmluvných vzťahov, (iii) správa zmluvných vzťahov vrátane vykonávania zmien a ich ukončení, (iv) nutnosť vyhotovenia účtovných a fakturačných dokladov, (v) priamy marketing.

Používajú sa osobné údaje aj pre účely marketingu?

Na účely informovania vás o službách, inováciách a ponukách poskytovaných našou spoločnosťou SLOVMAS, a. s., spracúvame vaše osobné údaje na právnom základe vášho predchádzajúceho dobrovoľne udeleného súhlasu alebo na základe oprávnených záujmov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia.

Naša spoločnosť má oprávnený záujem na tom, aby vykonávala starostlivosť o svojich klientov a rozvíjala obchodné vzťahy s nimi, a teda aby ich informovala o svojich službách. V tejto súvislosti vás môžeme osloviť aj bez vášho predchádzajúceho súhlasu, pričom o takomto spracúvaní vašich osobných údajov vás informujeme a poučíme o vašich právach, najmä o práve namietať na spracúvanie vašich osobných údajov. Uvedené, samozrejme, neplatí v prípade, ak ste s takýmto kontaktovaním prejavili nesúhlas alebo ak budete voči nemu namietať. 

Pre vyššie uvedený účel môžeme s vami komunikovať prostredníctvom telefónu, e-mailu, SMS alebo prostredníctvom iných prostriedkov diaľkovej komunikácie.

S cieľom neustále zlepšovať naše služby vyhodnocujeme informácie, ktoré o vás spracúvame tak, aby mohla byť našim klientom poskytnutá služba v čo najlepšej možnej kvalite a aby sa obmedzilo zasielanie neadresných informácií.

Komu môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté?

Vaše osobné údaje neposkytujeme iným subjektom okrem prípadov, ak ste na takéto poskytnutie udelili našej spoločnosti súhlas, písomný pokyn alebo ak existuje iný právny základ na poskytnutie vašich osobných údajov inému subjektu, napríklad v prípade, ak ide o plnenie zákonnej povinnosti zo strany našej spoločnosti ako prevádzkovateľa.

Sú vaše osobné údaje poskytované do tretích krajín?

Nie, vaše osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín v zmysle Nariadenia a ani nikdy nebudú. Ochranu vašich osobných údajov považujeme za našu prioritu a z tohto dôvodu by sme neriskovali stratu našej integrity prenosom vašich osobných údajov do krajín, ktoré neposkytujú rovnakú alebo obdobnú úroveň bezpečnosti ochrany osobných údajov ako Slovenská republika.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, uchovávame najviac po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie účelu, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú. Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu, tak takéto osobné údaje po odvolaní súhlasu alebo po uplynutí doby platnosti súhlasu budú uchovávané len po takú dobu, aká bude nevyhnutná na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Rovnaký postup je uplatnený aj v prípade spracúvania vašich osobných údajov na základe zmluvného základu.

Pokiaľ sú vaše osobné údaje spracúvané v rámci plnenia zákonnej povinnosti, príslušné právne predpisy bližšie určujú dobu, počas ktorej sme povinní vaše osobné údaje a súvisiacu dokumentáciu uchovávať.

Vaše osobné údaje môžu byť spracúvané aj po dlhšiu dobu, avšak výhradne v anonymizovanej podobe, najmä na účely štatistiky a prieskumu.

Ako chránime vaše osobné údaje?

Prijímame primerané technické a organizačné opatrenia s cieľom ochrániť vaše osobné údaje pred úmyselným alebo nedbanlivostným vymazaním, stratou alebo zmenou a proti neoprávnenému sprístupneniu vašich osobných údajov. Zamestnanci našej spoločnosti, ako aj naši zmluvní partneri, ktorí spracúvajú osobné údaje v našom mene, sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti, ktorá trvá aj po ukončení zmluvného vzťahu.

Aké sú vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov?

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov máte právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.

Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa vás týkajú alebo na doplnenie neúplných osobných údajov. Ak zistíte, že o vás spracúvame nesprávne alebo neúplné údaje, neváhajte nás, prosím, kontaktovať.

Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe vášho súhlasu v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu však nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Rovnako máte nárok aj na ostatné práva, ktoré vám ako dotknutej osobe prislúchajú v zmysle Nariadenia.

Musíte nám poskytnúť vaše osobné údaje?

Bez identifikácie osobných údajov nemôžeme uzavrieť s vami zmluvný vzťah. Pre účely uzatvorenia zmluvného vzťahu je poskytnutie osobných údajov požiadavkou, ktorá je nevyhnutná pre uzatvorenie takejto zmluvy. 

Máte právo namietať voči spracúvaniu vašich osobných údajov?

Ako dotknutá osoba máte právo namietať voči spracúvaniu svojich osobných údajov v prípade, že k spracúvaniu dochádza na právnom základe oprávnených záujmov. Naša spoločnosť môže ďalej spracúvať vaše osobné údaje na oprávnených záujmoch len v prípade, že preukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu, a to v prípade, že dochádza k spracúvaniu na právnom základe oprávnených záujmov. V prípade vášho namietania voči spracúvaniu na účely priameho marketingu nebudeme vaše osobné údaje na účely priameho marketingu ďalej spracúvať.

Máte právo na informácie súvisiace s osobnými údajmi, ktoré o vás spracúvame?

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom. V prípade naplnenia podmienok definovaných Nariadením nás môžete požiadať o výpis svojich osobných údajov, ktoré o vás spracúvame. Za určitých okolností, vymedzenými Nariadením, môžete požiadať o obmedzenie spracúvania, o prenos svojich osobných údajov a taktiež máte právo dosiahnuť vymazanie svojich osobných údajov.

Svoje práva si môžete uplatniť písomne, telefonicky alebo e-mailom adresovaným našej spoločnosti SLOVMAS, a. s. Dovoľujeme si vás upozorniť, že môžete byť dodatočne požiadaní o poskytnutie dodatočných informácií, potrebných na potvrdenie vašej totožnosti.

Bratislava, 26.03.2021

SLOVMAS, a. s.

 

15 rokov pre životné prostredie