Užitočné odkazy

Navštívte stránky so súvisiacou tematikou

 

MŽP SR http://www.enviro.gov.sk
Slovenská agentúra životného prostredia http://www.sazp.sk
Slovenská inšpekcia životného prostredia http://www.sizp.sk
WEEE Forum http://www.weee-forum.org
Európska únia http://europa.eu
Európska komisia http://ec.europa.eu
Európsky parlament http://www.europarl.europa.eu
Európska rada http://www.consilium.europa.eu/sk/european-council
Európska agentúra životného prostredia http://www.eea.europa.eu
Súhrn platnej legislatívy EÚ http://europa.eu/scadplus/leg/en/s15002.htm
Platná legislatíva EÚ v odpadovom hospodárstve http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/reg/en_register_15103030
Počítačová sieť Európskej agentúry životného prostredia http://www.eionet.europa.eu
Anglický výkladový slovník z oblasti environmentálnej štatistiky (zdroj OSN) http://unstats.un.org/unsd/environmentgl
Odpady - informačný portál o OH v SR http://www.odpady-portal.sk

15 rokov pre životné prostredie