Informácie pre občanov

Financovanie nakladania s komunálnym odpadom / Odpad z elektrozariadení / Odpad z batérií a akumulátorov / Odpad z obalov a neobalových výrobkov / Odpadové pneumatiky

Uplatnenie princípu rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) v zákone č. 79/2015 Z. z. mení spôsob financovania nakladania s komunálnym odpadom. Výrobca vyhradeného výrobku zabezpečuje zber a nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu (VPO) vrátane triedeného zberu zložiek komunálnych odpadov patriacej do VPO prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov. Náklady s tým spojené znáša výrobca vyhradeného výrobku.

Aké náklady na činnosti nakladania s komunálnym odpadom znáša obec?

 1. náklady na činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom;
 2. náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom;
 3. náklady triedeného zberu zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje RZV (vrátane zberných nádob);
 4. náklady spôsobené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu patriacich do VPO;
 5. náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov.

Tieto náklady môže mesto / obec premietnuť do poplatkov za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

Každý občan zapojený do systému triedeného zberu komunálneho odpadu týmto prispieva k ochrane životného prostredia, prostredníctvom nadväznej recyklácie aj k šetreniu primárnych prírodných zdrojov, úspore svojich finančných výdavkov ako aj výdavkov mesta / obce, v ktorom žije.

 


Elektroodpadom (OEEZ) sú elektrozariadenia (EEZ), ktorých sa držiteľ zbavuje vrátane všetkých súčiastok, konštrukčných častí a spotrebných materiálov, ktoré sú ich súčasťou.

Elektroodpadom z domácností sa rozumie  elektroodpad pochádzajúci z domácností a elektroodpad z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych alebo iných zdrojov, ktorý je svojim charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností.

Určité kategórie elektrozariadení, vzhľadom na ich materiálové zloženie, predstavujú závažné riziko pre životné prostredie, zdravie a život človeka a je nevyhnutné zabezpečiť správne nakladanie s odpadom z týchto elektrozariadení.

Elektroodpad sa nesmie ukladať do voľnej prírody. Držiteľ elekroodpadu nesmie ukladať  tento odpad do nádob na zmesový komunálny odpad ani do nádob na separovaný zber iných zložiek komunálneho odpadu. Grafický symbol na označenie EEZ určeného na oddelený zber je uvedený nižšie.

 

smetiak

EEZ uvedené na trh pred 13. 8. 2015

smetiak maly

EEZ uvedené na trh po 13. 8. 2015

Zber elektroodpadu sa musí vykonávať oddelene od zmesového komunálneho odpadu v členení podľa zberových skupín.

Kam odovzdať elektroodpad z domácností?

Držiteľ elektroodpadu odovzdáva tento odpad na miestach na to určených, a to:

 • distribútorovi (predajcovi) elektrozariadení v rámci systému bezplatného spätného zberu. Odovzdávaný OEEZ musí byť kompletný a neznečistený, inak môže byť odmietnuté jeho odobratie;
 • na miesto určené obcou v rámci systému oddeleného zberu OEEZ z komunálneho odpadu zavedeného výrobcom EEZ alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV);
 • osobe oprávnenej na zber OEEZ;
 • ak sa jedná o svetelné zdroje a veľmi malé EEZ, na zberné miesto elektroodpadu zriadené na základe zmluvy s výrobcom EEZ alebo OZV.

 


 Batéria alebo akumulátor je zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov. Batérie a akumulátory sa členia na

 • prenosné;
 • automobilové;
 • priemyselné.

Batérie a akumulátory (BaA) obsahujú látky ako sú ťažké kovy a kyseliny, ktoré vo voľnom prostredí na nelegálnych úložiskách alebo v prostredí skládok odpadov môžu spôsobiť kontamináciu životného prostredia a predstavujú riziko pre zdravie obyvateľstva. Je dôležité zabezpečiť správne nakladanie s odpadom z BaA, ktoré zabezpečí ich environmentálne šetrné spracovanie. 

Batérie a akumulátory sa nesmú ukladať do voľnej prírody. Držiteľ použitých BaA nesmie ukladať  tento odpad do nádob na zmesový komunálny odpad ani do nádob na separovaný zber iných zložiek komunálneho odpadu. Grafický symbol na označenie BaA určených na oddelený zber je uvedený nižšie.

 smetiak

Kam odovzdať použité BaA?

Držiteľ použitých BaA odovzdáva tento odpad z nich na miestach na to určených, a to:

 • distribútorovi (predajcovi) BaA v rámci systému bezplatného spätného zberu (prenosné a automobilové);
 • v prípade prenosných batérií aj na zberné miesto použitých BaA zriadené na základe zmluvy s výrobcom BaA alebo OZV.

Správnym zberom použitých BaA je súčasne zabezpečená nadväzná environmentálne vhodná recyklácia.

 


Obalom je výrobok, ktorý sa používa na balenie tovaru (od surovín po výrobky), jeho ochranu, manipuláciu s ním, dodávanie a prezentáciu  počnúc prvým výrobcom až po používateľa alebo spotrebiteľa.

Obaly sú označované grafickými symbolmi, ktoré uľahčujú vykonávanie separovaného zberu, opätovné použitie a zhodnotenie odpadu z obalov.

Značka znamenajúca, že obal možno zhodnotiť (opätovne použiť) je doplnená číselným alebo znakovým kódom alebo ich kombináciou, ktorý určuje jeho materiálové zloženie:

 • plasty: 1-PET; 2-HDPE; 3-PVC ; 4-LDPE; 5-PP; 6-PS         recycle
 • papier: 20-PAP; 21-PAP; 22-PAP
 • kovy: 40-FE ; 41-ALU
 • drevo: 50-FOR; 51-FOR
 • textil: 60-TEX; 61-TEX
 • sklo: 70-GL; 71-GL; 72-GL
 • kompozity: C/označenie zložky, ktorá prevažuje (napr. C/PAP)

Neobalovým výrobkom je výrobok, ktorý nie je obalom (neslúži na balenie) a zároveň musí spĺňať požiadavky na materiálové zloženie (plasty, papier a lepenka, sklo, viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky- VKM), musí byť uvedený v zozname možných neobalových výrobkov a po skončení jeho životného cyklu bude tvoriť súčasť komunálneho odpadu.

Kam odovzdať odpad z obalov/neobalových výrobkov?

 • zálohované opakovane použiteľné obaly na nápoje s označením „Zálohovaný obal“ držiteľ odovzdáva v mieste ich nákupu alebo obdobnej prevádzke;
 • obaly a neobalové výrobky, ktoré sú súčasťou oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, do nádob určených na separovaný zber podľa materiálového zloženia spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom nariadení obce.

 


Pneumatika je súčasť sústavy kolesa, určeného pre motorové vozidlá a nemotorové vozidlá, vyrobená z prírodného kaučuku alebo syntetického kaučuku bez ráfikov. Pneumatikou je aj protektorovaná pneumatika.

Zákon sa vzťahuje na pneumatiky uvedené na trh SR samostatne alebo na kolesách motorových a nemotorových vozidiel.

Kam odovzdať odpadové pneumatiky?

Konečný používateľ je povinný odovzdať odpadové pneumatiky distribútorovi pneumatík v rámci systému bezplatného spätného zberu. Spätný zber nie je viazaný na kúpu nového produktu alebo služby.

Distribútor pneumatík je podnikateľ, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu ako aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja (autoservisy, pneuservisy).

Ak odovzdávané množstvá odpadových pneumatík presahujú skladové možnosti distribútora, distribútor je povinný dohodnúť náhradný čas a miesto spätného zberu.

15 rokov pre životné prostredie