Kódex spoločnosti

Etika podnikania je základným princípom našej činnosti.


Naše hodnoty


Profesionalita a čestnosť vo vzťahu k všetkým záujmovým skupinám. Neustálym vzdelávaním našich zamestnancov poskytujeme svojim klientom najnovšie, odborné, pravdivé a včasné informácie.

Vzájomná dôvera a lojalita medzi našou spoločnosťou, klientmi, partnermi a zamestnancami je zárukou vytvárania a udržiavania korektných, profesionálnych a otvorených vzťahov. Všetky informácie poskytnuté nám klientmi a partnermi sú súčasťou obchodného tajomstva i po ukončení vzájomnej spolupráce.

Zodpovednosť za životné prostredie a prírodné zdroje Slovenska a Zeme. Pri všetkých našich aktivitách dôsledne dodržiavame všetky záväzné normy Slovenskej republiky a EÚ.

Naše poslanie

Odbornými a efektívnymi riešeniami realizujeme povinnosti a požiadavky našich klientov v oblasti nakladania s odpadom, so zreteľom na využívanie najnovších informačných technológii, metód a poznatkov.

Komplexnými službami, ktoré poskytujeme našim klientom v podobe komplexného servisu pri plnení si povinností vyplývajúcich im z legislatívy týkajúcej sa ochrany životného prostredia a odpadov, sa spolupodieľame na ochrane životného prostredia a prírodných zdrojov Slovenska a Zeme pre súčasné a najmä budúce generácie.

Aplikáciou moderných, kvalitných postupov a metód pri všetkých dotknutých činnostiach posúvame našich klientov na prvé miesto medzi ich konkurenciou pri riešení uvedených oblastí činnosti.


Naša vízia


Budeme profesionálnou, korektnou a stabilnou spoločnosťou, poskytujúcou kvalitné, efektívne a komplexné služby.

Naše služby budeme poskytovať na základe dlhodobého partnerstva a vzájomnej dôvery.

Našim klientom budeme pomáhať čo najúčinnejšie riešiť ich legislatívne povinnosti, potreby a požiadavky v oblastiach nakladania s dotknutými komoditami a s odpadom z nich a v súvisiacich činnostiach.

Kvalitnou prácou budeme prispievať k úspechu našich klientov.

15 rokov pre životné prostredie